تاریخ و تمدن اسلامی, دوره (11), شماره (21), سال (2015-9) , صفحات (3-24)

عنوان : ( داروسازی محمد بن زکریای رازی )

نویسندگان: محبوبه فرخنده زاده , مصطفی گوهری فخرآباد ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

شماری از پزشکان مسلمان در کنار طبابت به داروسازی نیز می¬پرداختند. محمد بن زکریای رازی یکی از پزشکانی است که بخش مهم و قابل توجهی از آثار خود را به داروسازی اختصاص داده است. در این نوشتار به شیوه توصیفی – تحلیلی و با استناد به مدارک و شواهد موجود، نقش و جایگاهرازی در علم داروسازی از طریق بررسی آثار دارویی او بررسی شذه است. یافته¬های این پژوهش نشان می¬دهد رازی به سبب احاطه بر دانش کیمیا و آگاهی از خواص سنگ¬های معدنی، توانست فرآورده¬های شیمیایی جدیدی وارد علم داروسازی کند، همچنین دستورالعمل¬های متعددی برای ساخت داروهای ترکیبی ارائه کرد که تا آن هنگام در بین مسلمانان بی¬سابقه بود. شیوه رازی برای درمان بیماری¬ها، بسیار ساده بود و تا حدامکان به جای دارو غذا را تجویز می¬کرد؛ چه او به طبیعت داروها، سرد و یا گرم واقف بود و مضرات استفاده از داروها را نیز می¬شناخت. در دوره اسلامی وی نخستین پزشکی بود که از الکل برای گندزدایی، از جیوه به عنوان مسهل و از برخی ترکیبات دارویی به عنوان بی¬حسی استفاده کرد.

کلمات کلیدی

, آثار پزشکی رازی, داروسازی اسلامی , پزشکی اسلامی, الحاوی .
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1052458,
author = {فرخنده زاده, محبوبه and گوهری فخرآباد, مصطفی},
title = {داروسازی محمد بن زکریای رازی},
journal = {تاریخ و تمدن اسلامی},
year = {2015},
volume = {11},
number = {21},
month = {September},
issn = {1735-7071},
pages = {3--24},
numpages = {21},
keywords = {آثار پزشکی رازی،داروسازی اسلامی ،پزشکی اسلامی، الحاوی .},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T داروسازی محمد بن زکریای رازی
%A فرخنده زاده, محبوبه
%A گوهری فخرآباد, مصطفی
%J تاریخ و تمدن اسلامی
%@ 1735-7071
%D 2015

[Download]