بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology, دوره (10), شماره (1), سال (2018-5) , صفحات (35-47)

عنوان : ( تأثیر وزن بنه و تغذیه خاک بر شاخصهای اگرومورفولوژیک گیاه دارویی گل حسرت (Colchicum kotschyi Boiss.) )

نویسندگان: هما عزیزی , پرویز رضوانی مقدم , مهدی پارسا , محمود شور , رضا خراسانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

سورنجان (گل حسرت) گیاهی دارویی است که ماده مؤثره آن (کلشی¬سین) در درمان بیماری¬های التهابی نظیر رماتیسم و نقرس کاربرد گسترده¬ای دارد. به منظور بررسی تأثیر وزن بنه مادری در زمان کاشت و تغذیه خاک بر شاخص¬های اگرومورفولوژیک گیاه دارویی گل حسرت (Colchicum kotschyi Boiss.) آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک¬های کامل تصادفی با سه تکرار و 16 تیمار در دو سال زراعی 92-1391 و 1393-1392 در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه فردوسی مشهد انجام گرفت. فاکتورهای آزمایش شامل وزن بنه مادری (کمتر از 40 و بیشتر از 40 گرم)، کود گاوی (شاهد و 50 تن در هکتار)، کود نیتروژن از منبع اوره (شاهد و 50 کیلوگرم در هکتار) و کود فسفر از منبع سوپرفسفات تریپل (شاهد و 25 کیلوگرم در هکتار) بودند. نتایج تجزیه واریانس در سال اول و دوم آزمایش نشان داد که بنه¬های مادری بزرگ¬تر، از وزن خشک بیشتری در پایان فصل رشد برخوردار بودند. قطر بنه، قطر و وزن خشک ساقه، وزن خشک و سطح برگ، وزن خشک کل بوته، تعداد برگ و تعداد بنه¬¬های دختری نیز در بنه¬های بزرگ¬تر، بیشتر بود (05/0p≤). با کاربرد 50 تن در هکتار کود گاوی در هر دو سال، کلیه صفات مورفولوژیک در مقایسه با شاهد بهبود یافت. در سال دوم آزمایش با کاربرد 25 کیلوگرم در هکتار کود سوپرفسفات، قطر بنه، سطح برگ و وزن خشک کل بوته نسبت به شاهد افزایش معنی¬داری داشت (05/0p≤). در دو سال آزمایش، اثر متقابل اندازه بنه × کود گاوی بر روی سطح برگ و قطر ساقه معنی¬دار بود (05/0p≤). در مجموع نتایج این مطالعه نشان داد که گل حسرت می¬تواند در شرایط مزرعه واکنش مناسبی نسبت به مصرف بهینه کود داشته باشد. کاربرد کود گاوی همراه با کود سوپرفسفات موجب ارتقاء صفات مورفولوژیک گیاه در شرایط مزرعه می¬گردد.

کلمات کلیدی

, اوره, بنه دختری, سوپرفسفات تریپل, کود گاوی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1052464,
author = {عزیزی, هما and رضوانی مقدم, پرویز and پارسا, مهدی and شور, محمود and خراسانی, رضا},
title = {تأثیر وزن بنه و تغذیه خاک بر شاخصهای اگرومورفولوژیک گیاه دارویی گل حسرت (Colchicum kotschyi Boiss.)},
journal = {بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology},
year = {2018},
volume = {10},
number = {1},
month = {May},
issn = {2008-7713},
pages = {35--47},
numpages = {12},
keywords = {اوره، بنه دختری، سوپرفسفات تریپل، کود گاوی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تأثیر وزن بنه و تغذیه خاک بر شاخصهای اگرومورفولوژیک گیاه دارویی گل حسرت (Colchicum kotschyi Boiss.)
%A عزیزی, هما
%A رضوانی مقدم, پرویز
%A پارسا, مهدی
%A شور, محمود
%A خراسانی, رضا
%J بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology
%@ 2008-7713
%D 2018

[Download]