علوم زمین, ( ISI ), دوره (24), شماره (95), سال (2015-6) , صفحات (17-26)

عنوان : ( پهنه بندی خطر ریزش سنگی در ارتفاعات شمال شهر شاهرود )

نویسندگان: رمضان رمضانی اومالی , ناصر حافظی مقدس , کژال حیدری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ریزش سنگی یکی از انواع متداول ناپایداری های دامنه ای در نواحی کوهستانی است و وجه تمایز آن با دیگر ناپایداری ها سرعت بالا و رخداد ناگهانی آنهاست. به همین دلایل ریزش سنگی از جمله ویرانگرترین حرکت های توده ای به شمار می رود و سبب از بین رفتن جان انسان ها و ایجاد خسارات سنگین می شود. در این پژوهش پایداری دامنه های 1 منطقه تهیه و مطالعات درزه نگاری در 12 مقطع / سنگی ارتفاعات تپال در شمال باختری شهر شاهرود مورد تحلیل قرار گرفته است. برای این منظور نقشه زمین شناسی 10000 مورد Swedge و شبیه سازی تعادل حدی توسط نرم افزار 4.078 Dips انجام شد و با استفاده از این داده ها ناپایداری دامنه ای به دو روش استریوگرافیک توسط نرم افزار 5.103 تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان از پایداری دامنه ها در شرایط استاتیک و ناپایداری آنها در شرایط دینامیک دارد. در صورت رخداد شرایط بحرانی )بارش های شدید و متوالی و رخداد زمی نلرزه های شدید( قطعات سنگی به شدت ناپایدار خواهند بود و خطری جدی برای پایین دست ایجاد خواهند کرد. همچنین سازوکار ریزش سنگی با استفاده از نرم افزار و به صورت پهنه های با درجات مختلف خطر نشان داده شد. پس از روی هم اندازی نقشه کاربری اراضی Arc GIS شبیه سازی، سپس نتایج آن وارد نرم افزار 9.3 Rocfall 4.039 منطقه و نقشه پهنه بندی خطر، مشخص شد که جاده سلامتی، جاده کاج و حواشی آن، مزار شهدای گمنام، هتل جهانگردی و بخش هایی از پارک آزادی، مناطق مسکونی پایین دست جاده سلامتی و مجتمع تفریحی آبشار در محدوده خطر قرار گرفته اند.

کلمات کلیدی

, ریزش سنگی, شاهرود, پیمایش درزه , ناپایداری دامنه ای , پهنه بندی.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1052467,
author = {رمضان رمضانی اومالی and حافظی مقدس, ناصر and کژال حیدری},
title = {پهنه بندی خطر ریزش سنگی در ارتفاعات شمال شهر شاهرود},
journal = {علوم زمین},
year = {2015},
volume = {24},
number = {95},
month = {June},
issn = {1023-7429},
pages = {17--26},
numpages = {9},
keywords = {ریزش سنگی، شاهرود، پیمایش درزه ، ناپایداری دامنه ای ، پهنه بندی.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T پهنه بندی خطر ریزش سنگی در ارتفاعات شمال شهر شاهرود
%A رمضان رمضانی اومالی
%A حافظی مقدس, ناصر
%A کژال حیدری
%J علوم زمین
%@ 1023-7429
%D 2015

[Download]