روان شناسی تحولی - روان شناسان ایرانی, دوره (12), شماره (45), سال (2015-10) , صفحات (75-86)

عنوان : ( نقش کنش های اجرایی در تحول درک خطرات ترافیکی کودکان )

نویسندگان: محبوبه هاشمی جوزدانی , زهرا طبیبی , حسین کارشکی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

این پژوهش نقش تحول جنبه¬هایی از کنش¬های اجرایی، شامل توانایی حل مسئله، جستجوی دیداری و حافظه¬ی دیداری را در انتخاب مکان عبور ایمن و خطرناک بررسی کرد. طرح پژوهش حاضر رشدی- توصیفی است و جامعه¬ی آن را کلیه¬ی دانش آموزان دبستانی مناطق 1 و2 شهر اصفهان در سال تحصیلی 90-89 تشکیل می دادند. با استفاده از روش نمونه گیری دردسترس 140 نفر در سه گروه سنی (8 ، 9 و 11ساله) انتخاب شدند. برای ارزیابی درک خطر از تکلیف شناسایی مکان ایمن و خطر و برای ارزیابی توانایی حل مسئله، جستجوی دیداری و حافظه¬ی دیداری به ترتیب، آزمون¬های برج لندن، قطار کردن رنگ و شماره و فراخنای دیداری ارقام استفاده شد. داده های پژوهش بااستفاده از تحلیل واریانس چندمتغیری و ضریب رگرسیون گام به گام تحلیل شدند. نتایج نشان داد سن قوی¬ترین پیش¬بین انتخاب مسیر پیاده¬روی بود و از مجموعه¬ی کنش-های اجرایی نیز، فراخنای دیداری ارقام بطور معناداری انتخاب مسیر پیاده¬روی را پیش بینی می¬کرد. نتایج این مطالعه از نقش مهارتهای شناختی در تحول درک خطرات ترافیکی حمایت کردند. بنابراین برنامه های آموزش ایمنی باید بر اساس سطح تحول کودکان طراحی شوند.

کلمات کلیدی

, درک خطر, تحول, کودکان, کنش های
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1052470,
author = {هاشمی جوزدانی, محبوبه and طبیبی, زهرا and کارشکی, حسین},
title = {نقش کنش های اجرایی در تحول درک خطرات ترافیکی کودکان},
journal = {روان شناسی تحولی - روان شناسان ایرانی},
year = {2015},
volume = {12},
number = {45},
month = {October},
issn = {1735-305x},
pages = {75--86},
numpages = {11},
keywords = {درک خطر، تحول، کودکان، کنش های اجرایی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T نقش کنش های اجرایی در تحول درک خطرات ترافیکی کودکان
%A هاشمی جوزدانی, محبوبه
%A طبیبی, زهرا
%A کارشکی, حسین
%J روان شناسی تحولی - روان شناسان ایرانی
%@ 1735-305x
%D 2015

[Download]