مکانیک سازه ها و شاره ها-Journal of Solid and Fluid Mechanics, دوره (5), شماره (2), سال (2015-9) , صفحات (191-204)

عنوان : ( بررسی آزمایشگاهی احتراق کم پیچش پیش آمیخته و اثر تغییر پارامترهای هندسی بر عملکرد آن )

نویسندگان: سیدایمان پیش بین , محسن قاضی خانی , سیدمحمدرضا مدرس رضوی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بررسی آزمایشگاهی احتراق کم پیچش پیش آمیخته و اثر تغییر پارامترهای هندسی بر عملکرد آن

کلمات کلیدی

احتراق کم پیچش; پیش آمیخته; وزش شعله
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1052472,
author = {سیدایمان پیش بین and قاضی خانی, محسن and مدرس رضوی, سیدمحمدرضا},
title = {بررسی آزمایشگاهی احتراق کم پیچش پیش آمیخته و اثر تغییر پارامترهای هندسی بر عملکرد آن},
journal = {مکانیک سازه ها و شاره ها-Journal of Solid and Fluid Mechanics},
year = {2015},
volume = {5},
number = {2},
month = {September},
issn = {2251-9475},
pages = {191--204},
numpages = {13},
keywords = {احتراق کم پیچش; پیش آمیخته; وزش شعله},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی آزمایشگاهی احتراق کم پیچش پیش آمیخته و اثر تغییر پارامترهای هندسی بر عملکرد آن
%A سیدایمان پیش بین
%A قاضی خانی, محسن
%A مدرس رضوی, سیدمحمدرضا
%J مکانیک سازه ها و شاره ها-Journal of Solid and Fluid Mechanics
%@ 2251-9475
%D 2015

[Download]