مطالعات عرفانی, دوره (20), شماره (20), سال (2015-3) , صفحات (143-176)

عنوان : ( جایگاه آراء ابن عربی در تفسیر تسنیم از جوادی آملی )

نویسندگان: عباس اسمعیلی زاده , طاهره ناجی صدره ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بهاءالدین محمد، معروف به سلطان ولد، یکی از قدرتمنـدترین مشـایخ طریقـۀ مولویـه محسـوب می شود. تفسیر تسنیم از عبداﷲ جوادی آملی مشخصاً در شمار تفاسیر اشاری و عرفانی محض نیست، امـا نقلهای متعدد او از عرفا در خلال این تفسیر، به ویژه از ابن عربی برجسته است. مفسر محتـرم بـا غوری که در کتب ابن عربی دارد، بر آن است که مبانی مکتب ابن عربی با مبانی امامیه مطابقت دارد. بااین حال، وی ناقل صرف آرای ابن عربی نیست، بلکه آرای او را گاه به صراحت و حتی گاه به شدت مورد نقد و رد قرار می دهد، البته مفسر این نکته را نیز در نظر دارد کـه در آثـار عارفـان و از جملـه ابن عربی، نباید دو عنصر مهم تقیه و جعل و تحریف را نادیده گرفت. در مقالۀ حاضر، موارد و مواضع تأثیر آرای تفسیری ابن عربی در تفسیر تسنیم نشان داده شده، و به مبانی مشترک عرفانی دو مفسر اشاره شده، و در نهایت انتقادهای ضمنی یـا آشـکار صـاحب تفسیر تسنیم معرفی و دسته بندی شده است.

کلمات کلیدی

, عبداﷲ جوادی آملی, تفسیر تسنیم, محی الدین ابن عربی, تفاسیر عرفانی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1052475,
author = {اسمعیلی زاده, عباس and طاهره ناجی صدره},
title = {جایگاه آراء ابن عربی در تفسیر تسنیم از جوادی آملی},
journal = {مطالعات عرفانی},
year = {2015},
volume = {20},
number = {20},
month = {March},
issn = {۲۰۰۸-۶۵۵۵},
pages = {143--176},
numpages = {33},
keywords = {عبداﷲ جوادی آملی، تفسیر تسنیم، محی الدین ابن عربی، تفاسیر عرفانی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T جایگاه آراء ابن عربی در تفسیر تسنیم از جوادی آملی
%A اسمعیلی زاده, عباس
%A طاهره ناجی صدره
%J مطالعات عرفانی
%@ ۲۰۰۸-۶۵۵۵
%D 2015

[Download]