سومین سمینار ملی مدیریت پرورش دام و طیور , 2015-09-09

عنوان : ( تفسیرپروفیل تولیدگاز اندازه گیری شده توسط سیستم تمام اتوماتیک اندازه گیری فشاردرمنابع کربوهیدرات های غیرفیبری جامدومایع بااستفاده ازمدل های ریاضی مختلف )

نویسندگان: زهره زرنگار , سیدهادی ابراهیمی , عباسعلی ناصریان , رضا ولی زاده ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف از اجرای این مطالعه مقایسه منابع کربوهیدرات های غیر فیبری مایع و جامد از طریق اندازه گیری ترکیبات شیمیایی و میزان تولید گاز با استفاده از سیستم تمام اتوماتیک اندازه گیری فشار و تفسیر پروفایل گاز تولیدی توسط مدل های ریاضی (سه فازه، تک فازه و لجستیک) بود. تولید گاز شیره نبات و چهار منبع کربوهیدراتی دیگرطی مدت 24 ساعت انکوباسیون در فواصل 2 دقیقه اندازه گیری شد. با مقایسه بخش محلول (a1) و غیر محلول (a2) نمونه های انکوباسیون شده در مدل سه فازه مشخص گردید بیشترین حجم گاز از بخش محلول تولید شده بود. فراسنجه a2 (حداکثر تولید گاز از بخش نامحلول) در شیره نبات به طور معنی داری بیشتر از سایر خوراک ها بود و به تدریج در ملاس و ذرت کاهش یافت و در جو و شکر به کمترین مقدار رسید (001/0>p ).مقدار فراسنجه b1 نشان داد که نرخ تخمیر فاز محلول شیره نبات (مقدار نصف a1 در ساعت) از سایر منابع کمتر بود و با یافته های متناظر خود در مدل تک فازه و لجستیک مطابقت داشت. بر اساس نتایج حاصل از این مطالعه می توان غلظت انرژی در شیره نبات را معادل منابع متداول انرژی مانند جو و ذرت دانست لیکن به دلیل وجود مواد محلول آهسته تجریه، با نرخ کمتری نسبت به این غلات در شکمبه تخمیر می شوند و بنابرابن دارای مزیت نسبی در جهت کاهش خطرات افت شدید pH می باشد.

کلمات کلیدی

قند های محلول – تخمیر شکمبه ای– شیره نبات
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1052480,
author = {زرنگار, زهره and ابراهیمی, سیدهادی and ناصریان, عباسعلی and ولی زاده, رضا},
title = {تفسیرپروفیل تولیدگاز اندازه گیری شده توسط سیستم تمام اتوماتیک اندازه گیری فشاردرمنابع کربوهیدرات های غیرفیبری جامدومایع بااستفاده ازمدل های ریاضی مختلف},
booktitle = {سومین سمینار ملی مدیریت پرورش دام و طیور},
year = {2015},
location = {کرمان, ايران},
keywords = {قند های محلول – تخمیر شکمبه ای– شیره نبات},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تفسیرپروفیل تولیدگاز اندازه گیری شده توسط سیستم تمام اتوماتیک اندازه گیری فشاردرمنابع کربوهیدرات های غیرفیبری جامدومایع بااستفاده ازمدل های ریاضی مختلف
%A زرنگار, زهره
%A ابراهیمی, سیدهادی
%A ناصریان, عباسعلی
%A ولی زاده, رضا
%J سومین سمینار ملی مدیریت پرورش دام و طیور
%D 2015

[Download]