جغرافیا و برنامه‌ریزی, دوره (19), شماره (53), سال (2015-10) , صفحات (227-252)

عنوان : ( بررسی آثار طرح صدور سند مالکیت اماکن بر توسعه‌ی سکونتگاه‌های روستایی ( مطالعه موردی: شهرستان اقلید) )

نویسندگان: علی اکبر عنابستانی , محمدشفیع صادقی بوگر ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در ایران با وجود سابقه‌ی زیاد در زمینه‌ی پیدایش سکونتگاه‌های روستایی، مسأله مالکیت در ادوار مختلف تأثیرات زیادی را بر جوامع روستایی بر جای گذاشته است، اما با اجرای طر ح صدور سند مالکیت اماکن روستایی امید می‌رود که این نابه‌سامانی‌ها حداقل در حوزه‌ی بافت کالبدی روستا کاهش پیدا نماید. ناحیه مورد مطالعه با برخورداری سابقه‌ی دیرینه در زمینه‌ی سکونت گزینی در داخل فلات ایران از دهه‌ی 1380 شاهد اجرای طرح و پیامدهای آن در زندگی روستاییان بوده است. هدف از این تحقیق مطالعه‌ی آثار اجتماعی، اقتصادی و کالبدی طرح صدور سند مالکیت اماکن روستایی در شهرستان اقلید می‌باشد. روش تحقیق در این مطالعه، از نظر هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی- تحلیلی است. جامعه‌ی آماری تحقیق 10 روستا با 3270 خانوار جمعیت می‌باشد که بر اساس فرمول کوکران 247 پرسشنامه به روش تصادفی سیستماتیک در منطقه گردآوری شده است. یافته‌های پژوهش نشان داد که رابطه‌ای نسبتاً مناسب بین طرح صدور سند مالکیت اماکن روستایی و تغییرات در ابعاد اجتماعی، اقتصادی و کالبدی در سطح روستاهای منطقه با آمارة 364/0 تا 529/0 وجود دارد. شدت تأثیر متغیر طرح صدور سند مالکیت اماکن روستایی بر تغییرات زندگی روستاییان 325/0 برآورد شده است. افزایش سرمایه‌‌گذاری در روستاها بیشترین تأثیر را با ضریب 5/34 درصد در شکل‌گیری انواع تغییرات در زندگی روستاییان داشته است. طرح صدور سند اماکن روستایی دارای اثرمستقیم 32/0 بر روی بعد اقتصادی و اثر مستقیم 50/0 بر بعد کالبدی در زندگی روستاییان می باشد. با توجه یافته‌ها، راهکارهایی شامل معافیت هزینه اجرای طرح برای طبقات اجتماعی خاص، تهیه بانک اطلاعات جامع از املاک روستایی و مدیریت آن توسط دهیار و غیره پیشنهاد شده است.

کلمات کلیدی

, سند مالکیت, تغییرات اقتصادی و اجتماعی, تغییرات کالبدی, توسعه روستایی,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1052481,
author = {عنابستانی, علی اکبر and صادقی بوگر, محمدشفیع},
title = {بررسی آثار طرح صدور سند مالکیت اماکن بر توسعه‌ی سکونتگاه‌های روستایی ( مطالعه موردی: شهرستان اقلید)},
journal = {جغرافیا و برنامه‌ریزی},
year = {2015},
volume = {19},
number = {53},
month = {October},
issn = {2008-8078},
pages = {227--252},
numpages = {25},
keywords = {سند مالکیت، تغییرات اقتصادی و اجتماعی، تغییرات کالبدی، توسعه روستایی، اقلید.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی آثار طرح صدور سند مالکیت اماکن بر توسعه‌ی سکونتگاه‌های روستایی ( مطالعه موردی: شهرستان اقلید)
%A عنابستانی, علی اکبر
%A صادقی بوگر, محمدشفیع
%J جغرافیا و برنامه‌ریزی
%@ 2008-8078
%D 2015

[Download]