پژوهش و برنامه‌ریزی روستایی - Journal of Research and Rural Planning, دوره (4), شماره (10), سال (2015-9) , صفحات (173-185)

عنوان : ( بررسی تأثیر مکان‌یابی کاربری اراضی بر عمران روستایی در شهرستان بجنورد )

نویسندگان: علی اکبر عنابستانی , لیدا مقدسی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف: ازجمله مشکلات و نابهنجاری‌ها در سکونتگاه‌های روستایی، عدم مکان‌یابی بهینه کاربری‌های پیشنهادی در طرح‌های هادی روستایی است، به‌نحوی‌که مکان‌یابی نامناسب کاربری‌ها زمینه‌ساز استفاده با بهره‌وری پایین و درنهایت عدم دست‌یابی به توسعه خواهد شد. هدف از این تحقیق، بررسی موضوع مکان‌یابی کاربری‌های پیشنهادی در طرح هادی و تأثیر آن بر توسعه و عمران روستایی در شهرستان بجنورد است. روش: روش تحقیق در این مطالعه ازنظر هدف کاربردی و ازنظر روش توصیفی- تحلیلی است و روش گردآوری اطلاعات کتابخانه‌ای و میدانی و روش تجزیه‌وتحلیل اطلاعات هم به‌صورت آمار توصیفی (میانگین، انحراف معیار) و استنباطی (تحلیل عاملی، همبستگی و رگرسیون) صورت گرفته است. برای این منظور 30 نفر از مسؤولین شهرستانی و مدیران اجرایی تعدادی از روستاهای شهرستان مورد پرسش قرار گرفتند. یافته‌ها: نتایج پژوهش بر اساس تحلیل عاملی نشان می‌دهد که عوامل زیست‌محیطی، رفاه و امید به آینده، بهره‌وری و کالبدی به ترتیب با تبیین 11، 3/9، 7/8 و 3/8 درصد واریانس‌ها بیشترین تأثیر را بر توسعه و عمران روستایی داشته‌اند. در ادامه با استفاده از رگرسیون گام‌به‌گام، از بین هشت عامل مستخرج از تحلیل عاملی، پنج عامل تأثیر مثبتی را بر توسعه و عمران روستایی نشان دادند که سه متغیر اجتماعی، تناسب کاربری و رفاه و امید به‌ آینده به ترتیب با 404/0، 383/0 و 226/0 بیشترین تغییرات توسعه و عمران روستایی را تبیین می‌نمایند. راهکارهای عملی: بنابراین، پیشنهاد می‌شود که در طی اجرای طرح‌های هادی روستایی به مکان‌یابی بهینه کاربری‌های پیشنهادی توجه فراوان شود و با در نظر گرفتن تمامی ابعاد مرتبط با ابعاد اثرات مکان‌یابی بهینه کاربری‌ها در توسعه و عمران روستایی از نگاهی صرفاً کالبدی به مکان‌یابی پرهیز شود تا میزان رضایت روستاییان افزایش یابد و درنهایت موجب ارتقاء کارایی طرح‌های هادی در سکونتگاه‌های روستایی گردد.

کلمات کلیدی

, مکان‌یابی, کالبدی, اجتماعی, توسعه پایدار, سودآوری, بجنورد.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1052482,
author = {عنابستانی, علی اکبر and مقدسی, لیدا},
title = {بررسی تأثیر مکان‌یابی کاربری اراضی بر عمران روستایی در شهرستان بجنورد},
journal = {پژوهش و برنامه‌ریزی روستایی - Journal of Research and Rural Planning},
year = {2015},
volume = {4},
number = {10},
month = {September},
issn = {2322-2514},
pages = {173--185},
numpages = {12},
keywords = {مکان‌یابی، کالبدی، اجتماعی، توسعه پایدار، سودآوری، بجنورد.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی تأثیر مکان‌یابی کاربری اراضی بر عمران روستایی در شهرستان بجنورد
%A عنابستانی, علی اکبر
%A مقدسی, لیدا
%J پژوهش و برنامه‌ریزی روستایی - Journal of Research and Rural Planning
%@ 2322-2514
%D 2015

[Download]