دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی , 2015-10-14

عنوان : ( بررسی اثر افزایش وزن مخصوص خشک بر مقاومت برشی خاک ریزدانه شهر مشهد در حالت اشباع )

نویسندگان: کیان گرجستانی , علی اخترپور , سعید ابریشمی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بسیاری از پروژه های عمرانی در حین ساخت و یا در طول دوره بهره برداری در اعماق مختلف با تغییر شرایط رطوبتی نظیر بارندگی، ترکیدگی لوله های آب و فاضلاب، نشت از چاه های جاذب یا بالا آمدن سطح آب زیرزمینی مواجه می شوند و امکان اشباع شدن خاک و درنتیجه کاهش مقاومت برشی آن فراهم می آید. با این وجود اثرات افزایش رطوبت در مطالعات ژئوتکنیک اغلب لحاظ نمی شود؛ بدین معنا که در آزمایشگاه های ژئوتکنیک آزمایش های تعیین مقاومت برشی بر روی نمونه هایی با رطوبت طبیعی صورت می گیرد و بالطبع نتایجی به دور از واقعیت حاصل می شود. از اینرو در این تحقیق، خاک ریزدانه مشهد در حالت اشباع تحت شرایط تحکیم یافته زهکشی شده توسط دستگاه برش مستقیم مورد آزمایش قرار گرفته و نشست حاصل از تحکیم خاک، رفتار تنش – کرنش، تغییر حجم نمونه در حین برش و پارامترهای مقاومت برشی خاک 23711 و 23111 گرم بر سانتیمتر مکعب بررسی گردیده اند. نتایج حاصل شده نشان می دهد که ، تحت وزن مخصوص های خشک اولیه 236.1 افزایش درصد رطوبت تأثیر قابل توجهی بر کاهش چسبندگی مؤثر خاک داشته است. همچنین با افزایش وزن مخصوص خشک اولیه و نزدیک شدن به درصد تراکم بیشینه پارامترهای مقاومت برشی بهبود یافته، افزایش سختی، ترد شدگی و رفتار اتساعی در خاک مشاهده گردیده است.

کلمات کلیدی

, خاک اشباع, مقاومت برشی, دستگاه برش مستقیم, تحکیم, سختی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1052493,
author = {گرجستانی, کیان and اخترپور, علی and ابریشمی, سعید},
title = {بررسی اثر افزایش وزن مخصوص خشک بر مقاومت برشی خاک ریزدانه شهر مشهد در حالت اشباع},
booktitle = {دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی},
year = {2015},
location = {قم, ايران},
keywords = {خاک اشباع، مقاومت برشی، دستگاه برش مستقیم، تحکیم، سختی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی اثر افزایش وزن مخصوص خشک بر مقاومت برشی خاک ریزدانه شهر مشهد در حالت اشباع
%A گرجستانی, کیان
%A اخترپور, علی
%A ابریشمی, سعید
%J دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی
%D 2015

[Download]