نهمین گردهمایی دامپزشکان علوم بالینی , 2015-10-27

عنوان : ( گزارش یک مورد رخداد تلفات ناشی از تیلریوزبدخیم در گوسفندان خراسان جنوبی )

نویسندگان: غلامرضا رزمی , سعید یغفوری , زهره زنگویی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مقدمه :در این مطالعه اولین رخداد تیلریوز بدخیم گوسفندان از شهرستان زیرکوه واقع در استان خراسان جنوبی تأیید و گزارش می گردد. دراوایل مهرماه 1392 دریک گله گوسفند 200 راسی بیماری با علائم تب بالا، تورم عقد های لنفاوی وزردی بروز نمود. کارشناسان اداره دامپزشکی شهرستان به بیماری تیلریوز مشکوک شده و تمام دام های مشکوک به بیماری را با بوتالکس تحت درمان قرار دادند که . تنها 5 رأس از آن ها به درمان جواب داده و لی تعداد 23 راس از گوسفندان در اثر بیماری تلف گردیدند. روش تحقیق : به منظور تشخیص قطعی با همکاری اداره دامپزشکی شهرستان از تعداد 20 راس از دام های بیمار، گسترش خونی ، خون همچنین کنه جمع آوری شد.. در بررسی میکروسکوپی در گسترش خونی رنگ آمیزی شده 10 رأس دام اشکال حلقوی , EDTA حاوی استخراج شده و با استفاده از روش EDTA نمونه های خون حاوی DNA ، و میله ای تیلریایی مشاهده گردید. جهت تایید تشخیص مورد آزمایش قرار گرفتند . یافته ها : .نتیجه PCR آلودگی گوسفندان را به تیلریا لستو کاردی را در 15 رأس از گوسفندان مبتلا تایید نمود تعداد 30 نمونه کنه جمع آوری شده ، 18 کنه هیالوما آناتولیکوم و 12 کنه دیگر هیالوما اکسکاواتوم تشخیص داده شدند در این مطالعه نیز غدد بزاقی کنه ها جدا سازی شد بعد از انجامPCR ، آلودگی به تیلریا لستو کاردیدر غدد بزاقی کنه هیالوما آناتولیکوم تایید ، گردید. بحث و نتیجه گیری : نتایج بررسی نشاندهنده اهمیت بهداشتی تیلریا لستوکاردی و کنه هیلوما آناتولیکو م در بروز و انتقال بیماری تیلریوز در گوسفندان می باشد

کلمات کلیدی

, تیلریوز , گوسفند, خراسان جنوبی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1052495,
author = {رزمی, غلامرضا and یغفوری, سعید and زهره زنگویی},
title = {گزارش یک مورد رخداد تلفات ناشی از تیلریوزبدخیم در گوسفندان خراسان جنوبی},
booktitle = {نهمین گردهمایی دامپزشکان علوم بالینی},
year = {2015},
location = {تبریز, ايران},
keywords = {تیلریوز ، گوسفند، خراسان جنوبی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T گزارش یک مورد رخداد تلفات ناشی از تیلریوزبدخیم در گوسفندان خراسان جنوبی
%A رزمی, غلامرضا
%A یغفوری, سعید
%A زهره زنگویی
%J نهمین گردهمایی دامپزشکان علوم بالینی
%D 2015

[Download]