نهمین گردهمایی دامپزشکان علوم بالینی ایران , 2015-10-27

عنوان : ( رخداد پدیده تضعیف نوتروفیل های خون گاوهای شیری در حوالی زایمان و اثرات آن بر بروز عفونت های پستان و رحم )

نویسندگان: جلیل مهرزاد سلاکجانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

نوتروفیلها بعنوان اولین سد دفاعی سلولی در برابر میکروبهای پاتوژن بوده و یکی از بازوهای قوی سلولی-مولکولی سیستم ایمنی ذاتی گردش خون می باشند. فعالیت مناسب نوتروفیل برای سلامت پستان در گاو های شیری پر تولید حیاتی می باشد. علیرغم پیشرفت های وسیع درعلوم پزشکی و دامپزشکی، بروز و شدت ایجاد بیماریهای مرتبط با حوالی زایمان در گاو های شیری پر تولید در حال افزایش است. در گاو های شیری پر تولید انتقال از زایمان به شیرواری شدیداً استرس زا بوده و مخصوصا منجر به تغییراتی (معمولاً تضعیف) در فعالیت نوتروفیل ها می شود. این تضعیف فعالیت نوتروفیل ها می تواند در نوتروفیل های بافت هایی مثل پستان بیشتر باشد. به روشنی تضعیف نوتروفیل ها در دامنه وسیعی در این سلولها روی بسیاری از مولکو ل های حسگر و تاثیر گذار نوتروفیل ها مثل ارگانل ها و اسکلت های سلولی، گیرنده های سطحی، کموتاکسیس، دیاپدزیس، فاگوسیستوز، تشکیل فاگولیزوزوم، آزاد سازی آنزیم ها، گرانول ها و رادیکالهای آزاد به درون فاگولیزوزوم (که از بازوهای مولکولی مهم ایمنی ذاتی می باشند) می تواند در نوتروفیل های خون و بافت ها تشدید شود و منجر به تضعیف سیستم ایمنی ذاتی در ارگانهایی مثل پستان و رحم گردد. در اینجا ضعف هایی که درعملکرد نوتروفیل های گاوهای شیری، خصوصاً در حوالی زایمان رخ می دهد، شرح داده می شود. همچنین در مورد پیشرفت های اخیر و چشم انداز آینده این رشته از علوم ایمنی ذاتی بحث خواهد شد. جنبه هایی مثل ایمنی ذاتی سلولی و مولکولی، بیولوژی، بیوشیمی و بیوفیزیک نوتروفیل های خون و شیر و اثرات متقابل نوتروفیل و پاتوژن همچنین عوامل محیطی موثر روی تضعیف فعالیت نوتروفیل ها صحبت خواهد شد تا بینش ما در مورد تغییراتی که روی فعالیت نوتروفیل های خون و شیر گاو های حوالی زایمان پیش می آید بیشتر گردد. نتیجه اینکه پدیده تضعیف نوتروفیل ها در خون، پستان و رحم گاوهای شیری در حوالی زایمان خواه و ناخواه رخ می دهد و می تواند جزء فاکتور های مرکزی مرتبط با میزبان در ایجاد بیماریهای مرتبط با حوالی زایمان، مخصوصاً اورام پستان و رحم در نظر گرفته شود. راه حل پایدار برای مبارزه با اورام پستان و رحم افزایش قدرت سیستم ایمنی ذاتی وخصوصا نوتروفیل های خون وارگانها بوسیله روش های مناسب ایمنوفیزیولوژیکی می باشد.

کلمات کلیدی

, ورم پستان, نوتروفیل, حوالی زایمان, پستان, رحم, گاو شیری
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1052505,
author = {مهرزاد سلاکجانی, جلیل},
title = {رخداد پدیده تضعیف نوتروفیل های خون گاوهای شیری در حوالی زایمان و اثرات آن بر بروز عفونت های پستان و رحم},
booktitle = {نهمین گردهمایی دامپزشکان علوم بالینی ایران},
year = {2015},
location = {تبریز, ايران},
keywords = {ورم پستان، نوتروفیل، حوالی زایمان، پستان، رحم، گاو شیری},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T رخداد پدیده تضعیف نوتروفیل های خون گاوهای شیری در حوالی زایمان و اثرات آن بر بروز عفونت های پستان و رحم
%A مهرزاد سلاکجانی, جلیل
%J نهمین گردهمایی دامپزشکان علوم بالینی ایران
%D 2015

[Download]