پژوهشهای علوم دامی ایران, دوره (7), شماره (1), سال (2015-6) , صفحات (1-11)

عنوان : ( ترکیب شیمیایی، تجزیه پذیری و تولید گاز گیاهان شورزیست سلمکی سفید (Atriplex canesences)، علف شور (Salsola rigida) و چمن شور(Aeluropus littoralis) )

نویسندگان: علی رزاقی , رضا ولی زاده , محمد ترحمی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ارزش غذایی گیاهان شورزیست آتریپلکس (گونه کانیسنس)، سالسولا (گونه ریجیدا) و آلوروپوس (گونه لیتولاریس) با تعیین ترکیب شیمیایی، تولید گاز به صورت آزمایشگاهی و تجزیه پذیری شکمبه ای با استفاده از سه رأس گاو نر فیستولادار ارزیابی شد. نمونه های آزمایشی در مرحله دانه بندی از ایستگاه تحقیقات بیابان واقع در استان سمنان جمع آوری و ترکیب شیمیایی آن ها شامل پروتئین خام، چربی خام، خاکستر، دیواره سلولی و دیواره سلولی بدون همی سلولز، کلسیم، فسفر، سدیم، پتاسیم، منیزیم، کلر و گوگرد اندازه گیری شد. تمامی این گیاهان شورزیست حاوی غلظت های بالای سدیم، پتاسیم و کلر بودند ولی میزان کلسیم، فسفر و منیزیم پایینی داشتند. گیاهان مورد نظر پروتئین خام و خاکستر بالایی داشتند. نمونه ها در سیستم کشت در گیاه آلوروپوس بیش ترین مقدار بود . هم چنین، قابلیت (L) و فاز تأخیر (A) بسته و آزمون تولید گاز آزمایش شدند. فراسنجه های تولید تجمعی گاز هضم ماده آلی، انرژی متابولیسمی و اسیدهای چرب کوتاه زنجیر گیاه آلوروپوس بی شتر از آتریپلکس و سالسولا بود. بخشهای سریع تجزیه ماده خشک 51 درصد ) بیش تر ب ود. پتانسیل / 21 و 28 / 48 درصد) و آلوروپوس ( 50 / 23 و 74 / 55 درصد) از آتریپلکس ( 24 / 28 و 68 / و پروتیئن خام سالسولا ( 42 تجزیه پذیری ماده خشک و دیواره سلولی آلوروپوس بالاتر از آتریپلکس و سالسولا به دست آمد. سالسولا کم ترین تجزیه پذیری مؤثر دیواره سلولی را در نرخ های جریان مختلف داشت. نتایج این آزمایش نشان می دهد که این گیاهان شورزیست می توانند به عنوان منابع خوراکی برای نشخوارکنندگان در مناطق بیابانی ایران مورد توجه و استفاده قرار گیرند.

کلمات کلیدی

, گیاهان شورزیست, ترکیب شیمیایی, تولید گاز, تجزیه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1052509,
author = {رزاقی, علی and ولی زاده, رضا and محمد ترحمی},
title = {ترکیب شیمیایی، تجزیه پذیری و تولید گاز گیاهان شورزیست سلمکی سفید (Atriplex canesences)، علف شور (Salsola rigida) و چمن شور(Aeluropus littoralis)},
journal = {پژوهشهای علوم دامی ایران},
year = {2015},
volume = {7},
number = {1},
month = {June},
issn = {2008-3106},
pages = {1--11},
numpages = {10},
keywords = {گیاهان شورزیست، ترکیب شیمیایی، تولید گاز، تجزیه پذیری},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ترکیب شیمیایی، تجزیه پذیری و تولید گاز گیاهان شورزیست سلمکی سفید (Atriplex canesences)، علف شور (Salsola rigida) و چمن شور(Aeluropus littoralis)
%A رزاقی, علی
%A ولی زاده, رضا
%A محمد ترحمی
%J پژوهشهای علوم دامی ایران
%@ 2008-3106
%D 2015

[Download]