آبیاری و زهکشی ایران, دوره (9), شماره (2), سال (2015-7) , صفحات (292-302)

عنوان : ( شناسایی عوامل مؤثر بر تقاضای آب در سطح خرد با رویکرد بهبود استفاده از آب(محدوده مطالعاتی مشهد- چناران) )

نویسندگان: نجمه مجیدی خلیل آباد , امین علیزاده , محمد قربانی , محمد بنایان اول , حسین انصاری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کشاورزی به عنوان بزرگ ترین مصرف کننده آب، نسبت به سایر بخش ها، به دلیل کمبود آب و فاصله بین عرضه و تقاضای آب با چالش های بیش تری مواجه است. هدف این مطالعه بررسی عوامل مؤثر بر تقاضای آشکار شده آب در سطح خرد با استفاده از داده های مزرعه ای کشاورزان محدوده مطالعاتی مشهد-چناران می باشد که به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای در سال 92 ، انتخاب شده اند. برای دستیابی به این هدف از تحلیل تشخیصی برای تمایز متغیرهای مؤثر بر دو گروه بهره برداران کم مصرف و پرمصرف آب، استفاده شده است. نتایج نشان داد مهم ترین فاکتورهای تأثیرگذار بر تمایز مصرف آب در دو گروه در سطح مزرعه، نوع گیاه، ذخیره سازی آب، درآمد ناخالص کشاورز، بافت خاک، تجربه، تحصیلات و دبی آب برداشتی به ترتیب با 0 می باشند. همچنین نتایج آزمون معنی داری کل تابع تبعیض نشان داد که معادله / 0 و 16 /19 ،-0/22 ، -0/25 ،0/28 ،0/3 ،0/ ضرایب همبستگی 69 0 می باشد که در سطح یک درصد معنی دار است . / شکل گرفته برای تمایز دو گروه کم مصرف و پرمصرف، دارای مقدار آماره ویلکس لامبدایی برابر 61 براساس نتایج به دست آمده، ارتقای سطح آگاهی کشاورزان در کنار افزایش تسهیلات برای بهبود تکنولوژی های ذخیره آب و نیز پرداخت یارانه برای عدم برداشت آب از چاه ها، می تواند در استفاده ی کارا از آب، استفاده از امکانات ارزیابی و کنترل میزان آب به کار گرفته شده در مزرعه همچنین اجرای صحیح سیستم های آبیاری مدرن در منطقه مورد مطالعه مفید واقع گردد.

کلمات کلیدی

, آب مصرفی, تحلیل تشخیصی, نمونه گیری تصادفی طبقه ای, مشهد چناران
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1052510,
author = {مجیدی خلیل آباد, نجمه and علیزاده, امین and قربانی, محمد and بنایان اول, محمد and انصاری, حسین},
title = {شناسایی عوامل مؤثر بر تقاضای آب در سطح خرد با رویکرد بهبود استفاده از آب(محدوده مطالعاتی مشهد- چناران)},
journal = {آبیاری و زهکشی ایران},
year = {2015},
volume = {9},
number = {2},
month = {July},
issn = {2008-7942},
pages = {292--302},
numpages = {10},
keywords = {آب مصرفی، تحلیل تشخیصی، نمونه گیری تصادفی طبقه ای، مشهد چناران},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T شناسایی عوامل مؤثر بر تقاضای آب در سطح خرد با رویکرد بهبود استفاده از آب(محدوده مطالعاتی مشهد- چناران)
%A مجیدی خلیل آباد, نجمه
%A علیزاده, امین
%A قربانی, محمد
%A بنایان اول, محمد
%A انصاری, حسین
%J آبیاری و زهکشی ایران
%@ 2008-7942
%D 2015

[Download]