پژوهش نفت, دوره (25), شماره (82), سال (2015-9) , صفحات (32-44)

عنوان : ( مقایسه نتایج حاصل از وارون سازی داده های لرزه ای دوبعدی میدان نفتی هندیجان و بهرگانسر به روش های مختلف )

نویسندگان: آرش وکیلی , سیده طیبه خلیلی , سیدکیوان حسینی , سیدرضا موسوی حرمی , علی چهرازی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

منابع هیدروکربنی از مهم ترین نیازهای امروز بشر محسوب می شود، لذا بهر هگیری از رو شهایی با بازدهی بیشتر و هزینه کمتر برای توسعه مخازن نفت و گاز، امری ضروری است. ب یشک حفاری به دلیل دسترسی مستقیم به اعماق زمین از نقطه نظر جمع آوری اطلاعات مخزنی، دارای قطعیتی مناسب م یباشد ولی به جهت هزینه بالا و نقص ذاتی چا هها در پوشش منطقه، لازم است روشی اتخاذ گردد که با هزین های کمتر، نتیجه ای دقیق در اختیار قرار دهد. لرز هنگاری از رو شهای موجود در برداشت اطلاعات از سطح م یباشد که مدل مناسبی از خواص مخزنی ارائه م یدهد. وارون سازی روشی است که با تلفیق داد ههای لرزه ای و چا هنگاری قدرت تفکیک و صحت مدل مخزن را ارتقا م یبخشد. حاصل وارو نسازی، مدل امپدانس صوتی است که نشا نگر تغییر در جنس لای ههای زمین یا محتوای سیال آن است. طی این مطالعه مدل امپدانس صوتی، با استفاده از رو شهای مختلف وارو نسازی لرزه ای به دست آورده می شود. با استفاده از این مدل م یتوان پارامتر تخلخل را محاسبه نمود. در این مطالعه رو شهای پس از برانبارش استفاده شد هاند. با ترکیب داد ههای لرزه ای، اطلاعات نگار هها و اف قهای تفسیری در میدا نهای نفتی هندیجان و بهرگانسر در خلیج فارس، وارو نسازی لرز های به رو شهای باند محدود، خارهای پراکنده و بر پایه مدل برروی سازند جهرم در عمق تقریبی 2200 متری و ضخامت 300 متر انجام شده است. با مقایسه نتایج حاصل در نهایت به علت خطای کم 08 / 0 و هماهنگی بالا ) 65 / 99 % ( میان امپدانس صوتی حاصل از وارو نسازی و امپدانس صوتی حاصل از چاه نگاری، روش بر مبنای مدل ب هعنوان مناسب ترین روش در این مطالعه معرفی شده است.

کلمات کلیدی

, وارون سازی لرز های, بر مبنای مدل, خارهای پراکنده, باند محدود, هندیجان, بهرگانسر
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1052517,
author = {وکیلی, آرش and خلیلی, سیده طیبه and حسینی, سیدکیوان and موسوی حرمی, سیدرضا and علی چهرازی},
title = {مقایسه نتایج حاصل از وارون سازی داده های لرزه ای دوبعدی میدان نفتی هندیجان و بهرگانسر به روش های مختلف},
journal = {پژوهش نفت},
year = {2015},
volume = {25},
number = {82},
month = {September},
issn = {2345-2900},
pages = {32--44},
numpages = {12},
keywords = {وارون سازی لرز های، بر مبنای مدل، خارهای پراکنده، باند محدود، هندیجان، بهرگانسر},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مقایسه نتایج حاصل از وارون سازی داده های لرزه ای دوبعدی میدان نفتی هندیجان و بهرگانسر به روش های مختلف
%A وکیلی, آرش
%A خلیلی, سیده طیبه
%A حسینی, سیدکیوان
%A موسوی حرمی, سیدرضا
%A علی چهرازی
%J پژوهش نفت
%@ 2345-2900
%D 2015

[Download]