زمین شناسی مهندسی - دانشگاه خوارزمی, دوره (9), شماره (4), سال (2016-1) , صفحات (3207-3226)

عنوان : ( بررسی داده های سرعت موج برشی و برآورد عمق لازم برای تحلیل دینامیکی اثر آبرفت در شهر مشهد )

نویسندگان: روزبه یزدانفر , ناصر حافظی مقدس , حسین صادقی , محمدرضا قائمقامیان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

متوسط سرعت موج برشی در سی متر بالایی علی رغم ضعف های متعدد در بیان دقیق ویژگی های دینامیکی ساختگاه هم چنان یکی از پارامترهای مورد اعتماد در طبقه بندی لرزهای زمین از نظر آیین نامه های مختلف است. در تحقیق حاضر نتایج ارزیابی سرعت موج برشی در 93 نقطه از شهر مشهد بررسی شده و روابط تجربی بین میانگین سرعت موج برشی در 93 متر فوقانی خاک با عمق های کم تر به دست آمده است. هم چنین با توجه به اطلاعات پروفیل سرعت در 93 گمانه مزبور و نیز داده های پریود تشدید موجود از شهر مشهد عمق مناسب برای تحلیل دینامیکی اثر آبرفت در محدوده شهر مشهد پیشنهاد شده است. بر این اساس عمق کاوش پروفیل سرعت لازم برای بررسی تحلیل اثر آبرفت در شهر مشهد به جز نواحی جنوبی و شمالی که در حاشیۀ ارتفاعات قرار دارد بیش از 93 متر است. این عمق برای بخشهای 3 ثانیه دارند به 83 متر نیز / مرکزی، شرق و شمال شرق شهر که پریود تشدید بیش از 9 می رسد. از این رو، عمق کاوش 93 متر در شهر مشهد تنها برای طبقه بندی زمین از نظر آیین نامه مناسب است و برای تحلیل های تئوری نیازمند تحقیقات عمیق تر هستیم.

کلمات کلیدی

, متوسط سرعت موج برشی, عمق کاوش, مشهد, استاندارد 58
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1052525,
author = {یزدانفر, روزبه and حافظی مقدس, ناصر and صادقی, حسین and محمدرضا قائمقامیان},
title = {بررسی داده های سرعت موج برشی و برآورد عمق لازم برای تحلیل دینامیکی اثر آبرفت در شهر مشهد},
journal = {زمین شناسی مهندسی - دانشگاه خوارزمی},
year = {2016},
volume = {9},
number = {4},
month = {January},
issn = {۲۲۲۸-۶۸۳۷},
pages = {3207--3226},
numpages = {19},
keywords = {متوسط سرعت موج برشی، عمق کاوش، مشهد، استاندارد 58},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی داده های سرعت موج برشی و برآورد عمق لازم برای تحلیل دینامیکی اثر آبرفت در شهر مشهد
%A یزدانفر, روزبه
%A حافظی مقدس, ناصر
%A صادقی, حسین
%A محمدرضا قائمقامیان
%J زمین شناسی مهندسی - دانشگاه خوارزمی
%@ ۲۲۲۸-۶۸۳۷
%D 2016

[Download]