رادار, دوره (2), شماره (4), سال (2015-2) , صفحات (51-62)

عنوان : ( تصویرسازی از هدف متحرک زیر آب با استفاده از سونار روزنه مصنوعی معکوس چندپایه با منابع مجازی )

نویسندگان: جواد تقی زاده بالونی , سیدعلی رضا سیدین ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چکیده - تصویربرداری از اهداف زیر آب با استفاده از امواج صوتی، مشابه روش بکار رفته در رادار روزنه مصنوعی، امکان‌پذیر است و در سالهای اخیر در پژوهشهای متعددی به موضوع سونار روزنه مصنوعی پرداخته شده است. در مواردی که نیاز به تصویربرداری از اهداف زیر آبی متحرک باشد، ایده سونار روزنه مصنوعی معکوس با الهام گرفتن از رادار روزنه مصنوعی معکوس قابل بکارگیری است اما باید شرایط و محدودیتهای کانال زیر آب، مدنظر قرار گیرد. در این مقاله ضمن بررسی سونار روزنه مصنوعی معکوس تک‌پایه و چالشهای بکارگیری آن، سونار روزنه مصنوعی معکوس چندپایه‌ای پیشنهاد خواهد شد که با شرایط و هندسه خاص قرارگیری و با استفاده از منابع مجازی ایجاد شده به دلیل نحوه انتشار امواج در آبهای کم عمق، تصاویر باکیفیت‌تری از اهداف متحرک زیر آب نسبت به حالت تک‌پایه ایجاد خواهد کرد. کیفیت بهتر تصاویر به دلیل دستیابی به چندگانگی مکانی ناشی از چندپایه کردن مجازی سونارهاست که با استفاده از خاصیت آبهای کم عمق و چندمسیرگی موجود در آن و با استفاده از تنها یک فرستنده واقعی ایجاد گشته است.

کلمات کلیدی

, سونار روزنه مصنوعی معکوس, سونار روزنه مصنوعی معکوس چندپایه, الگوریتم تصویرسازی پس‌تابش
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1052536,
author = {تقی زاده بالونی, جواد and سیدین, سیدعلی رضا},
title = {تصویرسازی از هدف متحرک زیر آب با استفاده از سونار روزنه مصنوعی معکوس چندپایه با منابع مجازی},
journal = {رادار},
year = {2015},
volume = {2},
number = {4},
month = {February},
issn = {2345-4024},
pages = {51--62},
numpages = {11},
keywords = {سونار روزنه مصنوعی معکوس، سونار روزنه مصنوعی معکوس چندپایه، الگوریتم تصویرسازی پس‌تابش},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تصویرسازی از هدف متحرک زیر آب با استفاده از سونار روزنه مصنوعی معکوس چندپایه با منابع مجازی
%A تقی زاده بالونی, جواد
%A سیدین, سیدعلی رضا
%J رادار
%@ 2345-4024
%D 2015

[Download]