مهندسی برق دانشگاه تبریز, دوره (46), شماره (1), سال (2016-4) , صفحات (41-52)

عنوان : ( تصویرسازی در سونار روزنه مصنوعی معکوس چندپایه با استفاده از روش پس تابش فیلتر شده )

نویسندگان: جواد تقی زاده بالونی , سیدعلی رضا سیدین ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تصویربرداری از اهداف متحرک زیر آب با استفاده از سونار روزنه مصنوعی معکوس امکان پذیر است اما علاوه بر مشکلات کاربردی که در به‌کارگیری رادارهای روزنه مصنوعی معکوس هم موجود است، شرایط خاص محیط آب و انتشار امواج صوتی در آن، تصویربرداری را به امری دشوار و پرچالش تبدیل کرده است. در این مقاله روشی پیشنهاد می گردد که با استفاده از ایده سونار روزنه مصنوعی معکوس چندپایه و با فرض قرارگیری در آب‌های کم عمق که منجر به ایجاد منابع مجازی می شود، می توان تصویر مناسبی از اهداف متحرک زیر آب ایجاد کرد. به‌منظور دستیابی به الگوریتمی مناسب، روابط تصویرسازی با استفاده از روش‌های قالب بندی قطبی و پس تابش فیلترشده برای سونار روزنه مصنوعی معکوس چندپایه استخراج خواهد شد. پس از بررسی و شبیه سازی این دو روش، نشان داده خواهد شد که الگوریتم تصویرسازی پس تابش فیلترشده پیشنهادی در شرایط در نظر گرفته‌شده با توجه به معیارهای کیفیت تصویر، دارای کارایی و عملکرد بهتری است و به فاصله هدف بستگی ندارد.

کلمات کلیدی

, سونار روزنه مصنوعی معکوس (ISAS), سونار روزنه مصنوعی معکوس چندپایه (MISAS), الگوریتم قالب بندی قطبی, الگوریتم پس تابش فیلترشده
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1052538,
author = {تقی زاده بالونی, جواد and سیدین, سیدعلی رضا},
title = {تصویرسازی در سونار روزنه مصنوعی معکوس چندپایه با استفاده از روش پس تابش فیلتر شده},
journal = {مهندسی برق دانشگاه تبریز},
year = {2016},
volume = {46},
number = {1},
month = {April},
issn = {2008-7799},
pages = {41--52},
numpages = {11},
keywords = {سونار روزنه مصنوعی معکوس (ISAS)، سونار روزنه مصنوعی معکوس چندپایه (MISAS)، الگوریتم قالب بندی قطبی، الگوریتم پس تابش فیلترشده},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تصویرسازی در سونار روزنه مصنوعی معکوس چندپایه با استفاده از روش پس تابش فیلتر شده
%A تقی زاده بالونی, جواد
%A سیدین, سیدعلی رضا
%J مهندسی برق دانشگاه تبریز
%@ 2008-7799
%D 2016

[Download]