پژوهشهای علوم دامی ایران, دوره (6), شماره (4), سال (2015-3) , صفحات (286-294)

عنوان : ( ویژگیهای مورفولوژیکی، ترکیب شیمیایی و فرآسنجه های تخمیری اندازه گیری شده به روش تولید گاز یونجه اوایل غنچه دهی برداشت شده در چین های مختلف و در صبح و بعدازظهر )

نویسندگان: هادی قربانی فارمد , عباسعلی ناصریان , رضا ولی زاده , مجتبی یاری ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در مورد ارزش تغذیه ای یونجه کشت داده شده در شرایط نیمه خشک شمال شرق ایران در چین های مختلف و در صبح و بعدازظهر اطلاعات اندکی موجود است. در این آزمایش اثر چین های مختلف یونجه برداشت شده در اوایل غنچه دهی در طول فصل رشد و زمان چیدن (ساعت 6 صبح و 6 بعدازظهر) بر ترکیب شیمیایی و فرآسنجه های تخمیری اندازه گیری شده به روش تولید گاز بررسی شد. یونجه چین های 1 و 2 (برداشت شده در بهار) در مقایسه با چین های 3 و 4 (برداشت شده در تابستان) محتوای پروتئین خام، خاکستر، میزان تولید گاز، انرژی متابولیسمی، انرژی خالص شیردهی، اسیدهای چرب کوتاه زنجیر و قابلیت هضم ماده آلی آزمایشگاهی بیشتر و فیبر نامحلول در شوینده خنثی (NDF) و فیبر نامحلول در شوینده اسیدی (ADF) کمتری داشتند. چیدن یونجه در صبح در مقایسه با بعدازظهر مقدار پروتئین خام را افزایش و محتوای برگ و نسبت برگ به ساقه را کاهش داد. چیدن یونجه در صبح و یا بعدازظهر تاثیری بر فرآسنجه های تخمیری یونجه خشک نداشت. نتایج این آزمایش نشان داد که یونجه اوایل غنچه دهی برداشت شده در فصل بهار و بعدازظهر دارای ارزش تغذیه ای بهتری نسبت به یونجه اوایل غنچه دهی در تابستان و صبح می باشد.

کلمات کلیدی

, یونجه ادایل غنچه دهی, زمان چیدن, ترکیب شیمیایی, تولید
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1052542,
author = {قربانی فارمد, هادی and ناصریان, عباسعلی and ولی زاده, رضا and مجتبی یاری},
title = {ویژگیهای مورفولوژیکی، ترکیب شیمیایی و فرآسنجه های تخمیری اندازه گیری شده به روش تولید گاز یونجه اوایل غنچه دهی برداشت شده در چین های مختلف و در صبح و بعدازظهر},
journal = {پژوهشهای علوم دامی ایران},
year = {2015},
volume = {6},
number = {4},
month = {March},
issn = {۲۰۰۸-۳۱۰۶},
pages = {286--294},
numpages = {8},
keywords = {یونجه ادایل غنچه دهی، زمان چیدن، ترکیب شیمیایی، تولید گاز},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ویژگیهای مورفولوژیکی، ترکیب شیمیایی و فرآسنجه های تخمیری اندازه گیری شده به روش تولید گاز یونجه اوایل غنچه دهی برداشت شده در چین های مختلف و در صبح و بعدازظهر
%A قربانی فارمد, هادی
%A ناصریان, عباسعلی
%A ولی زاده, رضا
%A مجتبی یاری
%J پژوهشهای علوم دامی ایران
%@ ۲۰۰۸-۳۱۰۶
%D 2015

[Download]