سمینار ملی (فرهنگ و توسعه) , 1994-10-16

عنوان : ( اسلام و توسعه اقتصادی )

نویسندگان: غلامرضا صدیق اورعی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف این نوشتار بیان ارتباط «اقدام به فرآیندهای منجر به توسعه اقتصادی». تعالیم دین اسلام» است. در ابتدا توسعه اقتصادی و فرآیند های منجر به آن تعریف می‌گردد و سپس اقدام به آنها از دیدگاه تعالیم اسلام مورد دقت قرار می گیرد .

کلمات کلیدی

, اسلام, توسعه, توسعه اقتصادی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1052566,
author = {صدیق اورعی, غلامرضا},
title = {اسلام و توسعه اقتصادی},
booktitle = {سمینار ملی (فرهنگ و توسعه)},
year = {1994},
location = {تهران, ايران},
keywords = {اسلام، توسعه، توسعه اقتصادی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T اسلام و توسعه اقتصادی
%A صدیق اورعی, غلامرضا
%J سمینار ملی (فرهنگ و توسعه)
%D 1994

[Download]