پژوهش و نگارش کتب دانشگاهی, شماره (32), سال (2014-6) , صفحات (19-48)

عنوان : ( شناسایی، مقایسه و تحلیل گرایش‌های موضوعی کتاب‌های درسی دانشگاهی رشته تکنولوژی آموزشی در ایران و جهان )

نویسندگان: مرتضی کرمی , زهرا حجازی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

دراین پژوهش از روش توصیفی- تحلیلی جهت شناسایی، مقایسه و تحلیل گرایشهای موضوعی کتابهای درسی دانشگاهی رشته تکنولوژی آموزشی در ایران و جهان استفاده شده‌است. با روش نمونه‌گیری هدفمند 22کتاب لاتین و 22 کتاب فارسی از کلیه ی کتبِ منتشر شده داخلی و خارجی با عنوان "طراحی آموزشی " و "تکنولوژی آموزشی " انتخاب شد. جمع آوری اطلاعات با چک لیست محقق ساخته که تعیین پایایی آن، توسط کدگذار دوم تعیین گردید، انجام شد. . به منظور بررسی روایی، ابزار در اختیار متخصصین رشته تکنولوژی آموزشی قرار گرفت که پس از اِعمال نظرات ایشان، نسخه نهایی تهیه گردید. از فراوانی و میانگین درصدی به منظور توصیف اطلاعات جمع آوری شده استفاده شد. یافته‌ها حاکی از آن بود که در کتب فارسی، تاکید بیشتری بر موضوعات سنتی رشته تکنولوژی آموزشی از جمله الگوهای رفتارگرایانه‌ی طراحی آموزشی شده است و الگوهای سازنده‌گرایی، مبانی سیاسی، اجتماعی، فلسفی، روانشناسی، قلمرو و تئوری طراحی آموزشی، تئوری آموزش و تکنولوژی و بهبود عملکرد انسان به عنوان حوزه‌ای نو، مغفول واقع شده‌اند. این در حالی است که غلبه‌ی رویکردهای سازنده‌گرایی در کتب لاتین نشان از تبعیت این الگوها از سیرِ تحولِ تاریخیِ این رشته داشته است. شناسایی این خلاهای محتوایی در کتب تخصصی رشته تکنولوژی آموزشی، ضرورت توجه بیشتر مولفان به حوزه‌های مغفول وگرایش‌های موضوعی که کمتر پرداخته شده‌است را آشکار می‌کند زیرا توجه به حوزه‌های موضوعی که در آنها خلا دیده می‌شود توزیع موضوعی کتب را متعادل می سازد و راه را جهت تحول در رشته هموار می‌سازد.

کلمات کلیدی

, گرایش‌های موضوعی, تکنولوژی آموزشی, طراحی آموزشی, آموزش عالی, برنامه درسی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1052571,
author = {کرمی, مرتضی and حجازی, زهرا},
title = {شناسایی، مقایسه و تحلیل گرایش‌های موضوعی کتاب‌های درسی دانشگاهی رشته تکنولوژی آموزشی در ایران و جهان},
journal = {پژوهش و نگارش کتب دانشگاهی},
year = {2014},
number = {32},
month = {June},
issn = {2676-7503},
pages = {19--48},
numpages = {29},
keywords = {گرایش‌های موضوعی، تکنولوژی آموزشی، طراحی آموزشی، آموزش عالی، برنامه درسی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T شناسایی، مقایسه و تحلیل گرایش‌های موضوعی کتاب‌های درسی دانشگاهی رشته تکنولوژی آموزشی در ایران و جهان
%A کرمی, مرتضی
%A حجازی, زهرا
%J پژوهش و نگارش کتب دانشگاهی
%@ 2676-7503
%D 2014

[Download]