فقه و اصول, دوره (47), شماره (101), سال (2015-8) , صفحات (55-78)

عنوان : ( پژوهشی در سیره متشرعه، شرایط حجیت و شبکه روابط مفهومی آن )

نویسندگان: زهراسادات احمدی سلیمانی , محمدتقی فخلعی , محمدحسن حائری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مقالة پیش‌رو، به تنقیح شرایط حجیّت «سیرة متشرّعه» و جایگاه آن در میان ادلّة استنباط امامیّه می‌پردازد و در آن کوشش شده است با جمع‌آوری و انضباط بخشیدن به مباحث پراکندة مرتبط، کاستی جستارهای انجام‌گرفته در منابع اصولی پیشین از میان برداشته شود. محور نخست بحث به تبیین شرایط حجیّت «سیرة متشرّعه» در پرتو اتّخاذ رویکردی مقایسه‌ای اختصاص می‌یابد. در این‌جا نسبت «سیرة متشرّعه» با «سیرة عقلا» به لحاظ دلالی سنجیده می‌شود. محور دوم بحث، عهده‌دار تبیین جایگاه «سیرة متشرّعه» در میان سایر ادلّه است. نویسندگان در این‌جا ضمن بحث از رابطة «سیرة متشرّعه» با تأسیسات مشابهی ‌چون «سنّت»، «اجماع» و «ارتکاز»، موقعیّت دلالی آن را مورد بررسی قرار می‌دهند. اشتراط موضع موافق شارع در حجیّت «سیرة متشرّعه» و تحلیل آن ذیل سنّت قولی و فعلی، تقدّم دلالی «سیره متشرّعه» بر «اجماع»، تحلیل عینی «ارتکاز متشرّعه» بر پایه «سیرة متشرّعه» و برتری آن به لحاظ حجیّت، از جمله دستاوردهای این پژوهش است.

کلمات کلیدی

, سیره, متشرّعه, عقلا, سنّت, اجماع,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1052573,
author = {احمدی سلیمانی, زهراسادات and فخلعی, محمدتقی and حائری, محمدحسن},
title = {پژوهشی در سیره متشرعه، شرایط حجیت و شبکه روابط مفهومی آن},
journal = {فقه و اصول},
year = {2015},
volume = {47},
number = {101},
month = {August},
issn = {2008-9139},
pages = {55--78},
numpages = {23},
keywords = {سیره، متشرّعه، عقلا، سنّت، اجماع، ارتکاز},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T پژوهشی در سیره متشرعه، شرایط حجیت و شبکه روابط مفهومی آن
%A احمدی سلیمانی, زهراسادات
%A فخلعی, محمدتقی
%A حائری, محمدحسن
%J فقه و اصول
%@ 2008-9139
%D 2015

[Download]