اقتصاد کشاورزی, دوره (9), شماره (3), سال (2015-11) , صفحات (15-36)

عنوان : ( بررسی الگوهای رفتاری مربوط پذیرش سیستم تجزیه تحلیل خطر در نقاط کنترل بحرانی در صنایع غذایی استان خراسان رضوی )

نویسندگان: هانی حمزه کلکناری , محمد قربانی , ناصر شاه نوشی فروشانی , مهدی وریدی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این تحقیق با توجه به اهمیت اصل سلامت در تولید و فرآوری محصول به بررسی الگوهای رفتاری صنایع غذایی در رابطه با پذیرش سیستم تجزیه تحلیل خطر در نقاط کنترل بحرانی با استفاده از الگوی لاجیت چندگانه پرداخته شده است. اطلاعات با تکمیل 08 پرسشنامه از واحدهای تولیدی صنایع غذایی استان خراسان رضوی به روش نمونه گیری تصادفی طبقه بندی شده در سال 3131 گردآوری شد. نتایج به دست آمده از برآورد مدل لاجیت چندگانه نشان از تأثیر مثبت و معنی دار تجربه مدیریتی و استفاده از نوآوری و همچنین تأثیر منفی و معنی دار شاخص محدودیت فنی تولید و شاخص محدودیت های دانش فنی بر احتمال قرارگیری واحدها در گروه پذیرش کامل سیستم HACCP )اخذ گواهینامه و مستقر نمودن این سیستم( نسبت به گروه پایه )عدم پذیرش سیستم HACCP ( است. همچنین نتایج نشان از تأثیر مثبت و معنی دار تحصیلات مدیر و استفاده از نوآوری و تأثیر منفی و معنی دار شاخص محدودیت فنی تولید و شاخص محدودیت های دانش فنی بر احتمال قرارگیری واحدها در گروه پذیرش نسبی )مرحله تدوین طرح و مستندات و یا در حال استقرار سیستم HACCP ( نسبت به گروه پایه می باشد. با توجه به یافته ها حمایت از واحدهای تولیدی کوچک مقیاس، برگزاری کلاسهای ترویجی و الگو قرار دادن مدیران نمونه، شفاف سازی مزیت های استقرار سیستم HACCP و وضع قوانین منسجم و انعطاف پذیر با توجه به شرایط واحدهای تولیدی به برنامه ریزان این عرصه پیشنهاد شد.

کلمات کلیدی

, ایمنی مواد غذایی, خراسان رضوی, محدودیتها, لاجیت چندگانه.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1052579,
author = {حمزه کلکناری, هانی and قربانی, محمد and شاه نوشی فروشانی, ناصر and وریدی, مهدی},
title = {بررسی الگوهای رفتاری مربوط پذیرش سیستم تجزیه تحلیل خطر در نقاط کنترل بحرانی در صنایع غذایی استان خراسان رضوی},
journal = {اقتصاد کشاورزی},
year = {2015},
volume = {9},
number = {3},
month = {November},
issn = {2008-5524},
pages = {15--36},
numpages = {21},
keywords = {ایمنی مواد غذایی، خراسان رضوی، محدودیتها، لاجیت چندگانه.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی الگوهای رفتاری مربوط پذیرش سیستم تجزیه تحلیل خطر در نقاط کنترل بحرانی در صنایع غذایی استان خراسان رضوی
%A حمزه کلکناری, هانی
%A قربانی, محمد
%A شاه نوشی فروشانی, ناصر
%A وریدی, مهدی
%J اقتصاد کشاورزی
%@ 2008-5524
%D 2015

[Download]