آموزش محیط زیست و توسعه پایدار, دوره (2), شماره (1), سال (2013-12) , صفحات (11-18)

عنوان : ( سیاست‌های راهبردی- زیست‌محیطی کاهش تولید زباله شهری )

نویسندگان: هانی حمزه کلکناری , محسن جمالی پور , محمد قربانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

با توجه به افزایش تولید زباله و کمیابی اراضی تخصیص یافته برای دفن زباله در حوزه شهری، دل نگرانی‌های حاصل از خسارات اکولوژیکی ناشی از زباله‌های خطرناک و زیان وارده به محیط زیست، مدیریت زباله‌های شهری از اهمیت فوق‌العاده‌ای برخوردار است. گرایش افراد به بازیافت و مدیریت پسماند تحت تأثیر عوامل مختلف از جمله اقدامات تشویقی و آموزش می‌باشد. لذا در این پژوهش با استفاده از اطلاعات پیمایشی 391 خانوار شهر مشهد در سال 1391 به بررسی سیاست‌های هفت‌گانه کاهش تولید زباله توسط خانوارها پرداخته‌ایم. نتایج حاصل بیانگر این است که در درجه اول آموزش زیست‌محیطی و بعد از آن در نظر گرفتن انگیزه اقتصادی و در درجات بعدی مدل قیمت‌گذاری متغیر بر اساس وزن و حجم زباله، مناطق شهری، فصول و نهایتاً افزایش نرخ ثابت خدمات جمع‌آوری زباله برای کاهش تولید زباله‌های شهری مؤثر می‌باشد. با توجه به یافته‌ها، به منظور کنترل و کاهش میزان زباله تولیدی توسط خانوارها و کاهش آلودگی‌های زیست‌محیطی، مجموعه‌ای از سیاست‌ها به صورت توأم مبنی بر آموزش زیست‌محیطی و ایجاد انگیزه‌های مناسب اقتصادی به برنامه‌ریزان این عرصه پیشنهاد شد

کلمات کلیدی

, زباله, آموزش , محیط زیست, سیاست های راهبردی, انگیزه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1052580,
author = {حمزه کلکناری, هانی and جمالی پور, محسن and قربانی, محمد},
title = {سیاست‌های راهبردی- زیست‌محیطی کاهش تولید زباله شهری},
journal = {آموزش محیط زیست و توسعه پایدار},
year = {2013},
volume = {2},
number = {1},
month = {December},
issn = {2322-3057},
pages = {11--18},
numpages = {7},
keywords = {زباله، آموزش ، محیط زیست، سیاست های راهبردی، انگیزه اقتصادی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T سیاست‌های راهبردی- زیست‌محیطی کاهش تولید زباله شهری
%A حمزه کلکناری, هانی
%A جمالی پور, محسن
%A قربانی, محمد
%J آموزش محیط زیست و توسعه پایدار
%@ 2322-3057
%D 2013

[Download]