روابط خاک و گیاه, دوره (6), شماره (23), سال (2015-11) , صفحات (97-106)

عنوان : ( تأثیر تنش شوری بر برخی پارامترهای عملکردی و خصوصیات مورفولوژیکی گیاه نعناع سبز (Mentha spicata L.) در شرایط هیدروپونیک )

نویسندگان: زهرا صفری محمدیه , محمد مقدم , بهرام عابدی , لیلا سمیعی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

نعناع جزء سبزیهای برگی و یکی از گیاهان دارویی مهم است که در نقاط مختلف جهان کشت می گردد. به منظور بررسی تأثیر تنش شوری بر خصوصیات مورفولوژیکی گیاه نعناع سبز (Mentha spicata L.) آزمایشی در سال 92-1391 در گلخانه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد در قالب طرح کاملا تصادفی با پنج تیمار و چهار تکرار در شرایط هیدروپونیک انجام گرفت. تیمارهای شوری حاصل از کلرید سدیم دارای پنج سطح (60،30،0،90،120میلی مولار) بودند. نتایج نشان داد که شوری تأثیر معنی داری بر صفات سطح برگ، وزن تر برگ، ساقه، ریشه، وزن خشک برگ، ساقه، ریشه، ارتفاع بوته، تعداد ساقه فرعی، تعداد گره، طول میانگره ی چهارم و طول سنبله داشت. بیشترین سطح برگ، وزن خشک برگ، ارتفاع بوته و تعداد ساقه فرعی در تیمار شاهد و کمترین میزان سطح برگ، وزن خشک برگ در تیمار 120 میلی مولار و کمترین میزان ارتفاع بوته و تعداد ساقه فرعی در تیمارهای 90 و 120 میلی مولار مشاهده شد. شوری اثر معنی داری بر نسبت وزن تر اندام هوایی به ریشه، نسبت وزن تر برگ به ریشه، وزن ویژه برگ، تعداد ساقه اصلی و قطر ساقه نداشت. بر طبق نتایج به دست آمده به نظر می رسد گیاه نعناع سبز حساس به شوری است و شوری بیشتر از 30 میلی مولار کلرید سدیم را نمی تواند تحمل کند.

کلمات کلیدی

, ارتفاع, تعداد ساقه فرعی, تنش شوری, سطح برگ, نعناع سبز
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1052591,
author = {صفری محمدیه, زهرا and مقدم, محمد and عابدی, بهرام and سمیعی, لیلا},
title = {تأثیر تنش شوری بر برخی پارامترهای عملکردی و خصوصیات مورفولوژیکی گیاه نعناع سبز (Mentha spicata L.) در شرایط هیدروپونیک},
journal = {روابط خاک و گیاه},
year = {2015},
volume = {6},
number = {23},
month = {November},
issn = {2783-5014},
pages = {97--106},
numpages = {9},
keywords = {ارتفاع، تعداد ساقه فرعی، تنش شوری، سطح برگ، نعناع سبز},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تأثیر تنش شوری بر برخی پارامترهای عملکردی و خصوصیات مورفولوژیکی گیاه نعناع سبز (Mentha spicata L.) در شرایط هیدروپونیک
%A صفری محمدیه, زهرا
%A مقدم, محمد
%A عابدی, بهرام
%A سمیعی, لیلا
%J روابط خاک و گیاه
%@ 2783-5014
%D 2015

[Download]