علوم اجتماعی, دوره (11), شماره (2), سال (2015-3) , صفحات (139-162)

عنوان : ( بررسی عوامل اجتماعی و فرهنگی موثر بر پیاده روی مردان متاهل در معابر مشهد )

نویسندگان: اکبر قادری , حسین بهروان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف تحقیق این است که ضمن شناخت وضعیت میزان پیاده روی ، به بررسی عوامل اجتماعی و فرهنگی موثر بر میزان پیاده روی مردان متاهل و تعیین سهم هر یک از این عوامل بر میزان پیاده روی بپردازد . این پژوهش با روش پیمایشی و نمونه گیری تصادفی از مناطق مختلف شهر مشهد با حجم نمونه 360 نفر انجام شد. نتایج نشان داد که : بین طبقه اجتماعی ، امنیت معابر ، میزان اوقات فراغت و آگاهی دینی با میزان پیاده روی رابطه معنی دار مثبت وجود دارد . نتایج تحلیل رگرسیون چند متغیره نشان داد که متغیرهای زیر به ترتیب بیشترین تاثیر مثبت را بر میزان پیاده روی مردان متاهل دارند : میزان اوقات فراغت ، امنیت معابر ، تشویق دیگران ، طبقه اجتماعی و در نهایت آگاهی دینی از سودمندی ورزش .همچنین در تحلیل مسیر بین متغیر طبقه اجتماعی و اوقات فراغت رابطه غیر مستقیم مشاهده شد .

کلمات کلیدی

, پیاده روی, مردان, متاهل, مشهد
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1052598,
author = {اکبر قادری and بهروان, حسین},
title = {بررسی عوامل اجتماعی و فرهنگی موثر بر پیاده روی مردان متاهل در معابر مشهد},
journal = {علوم اجتماعی},
year = {2015},
volume = {11},
number = {2},
month = {March},
issn = {2008-1383},
pages = {139--162},
numpages = {23},
keywords = {پیاده روی; مردان; متاهل; مشهد},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی عوامل اجتماعی و فرهنگی موثر بر پیاده روی مردان متاهل در معابر مشهد
%A اکبر قادری
%A بهروان, حسین
%J علوم اجتماعی
%@ 2008-1383
%D 2015

[Download]