علوم اجتماعی, دوره (2), شماره (10), سال (2014-3) , صفحات (23-56)

عنوان : ( عوامل جامعه شناختی موثربرانگیزه تحصیلی دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد )

نویسندگان: عبدالخالق پیرزهی کهن کریم , حسین بهروان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی عوامل جامعه شناختی موثر بر میزان انگیزة تحصیلی دانشجویان بوده است. روش انجام پژوهش پیمایش و جامعه آماری کلیه دانشجویان شاغل به تحصیل در دانشگاه فردوسی است. حجم نمونه 255 نفر، با روش نمونه گیری طبقه ای متناسب با حجم انتخاب شده و ابزار جمع آوری اطلاعات، پرسشنامه بوده است. یافته ها نشان داد که انگیزة تحصیلی دانشجویان بطور معنادار بالاتر از حد متوسط است که میانگین آن معادل 2/63 ( در دامنة 100-0) می باشد. تحلیل رگرسیونی داده ها نشان داد که «موفقیت تحصیلی»، «ارزیابی مثبت از گروههای مرجع تحصیلی»، «کنش دانشجو- والدین» و « امید به آیندة شغلی» اثر مستقیم و «پایگاه اجتماعی- اقتصادی» اثر معکوس بر انگیزة تحصیلی دارند. تحلیل مسیر نشان داد که دو متغیر «رضایت از امکانات آموزشی و پژوهشی» و «کنش متقابل استاد- دانشجو» به طور غیرمستقیم بر انگیزة تحصیلی تأثیر مثبت دارند. از طرف دیگر میزان انگیزة تحصیلی دانشجویان در بعضی از دانشکده ها با هم متفاوت و انگیزة دانشجویان دختر و پسر نیز فرقی با هم نداشته است. محقق نتیجه گرفت که برای افزایش انگیزة تحصیلی تعامل دانشجو و والدین افزایش یابد و همچنین موفقیت های تحصیلی دانشجو در خانواده و دانشگاه مورد توجه و تحسین قرار گیرد.

کلمات کلیدی

, انگیزة تحصیلی, کنش متقابل والدین و دانشجو, ارزیابی از گروههای مرجع تحصیلی, پایگاه اجتماعی- اقتصادی, امید به آیندة شغلی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1052601,
author = {پیرزهی کهن کریم, عبدالخالق and بهروان, حسین},
title = {عوامل جامعه شناختی موثربرانگیزه تحصیلی دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد},
journal = {علوم اجتماعی},
year = {2014},
volume = {2},
number = {10},
month = {March},
issn = {2008-1383},
pages = {23--56},
numpages = {33},
keywords = {انگیزة تحصیلی، کنش متقابل والدین و دانشجو، ارزیابی از گروههای مرجع تحصیلی، پایگاه اجتماعی- اقتصادی، امید به آیندة شغلی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T عوامل جامعه شناختی موثربرانگیزه تحصیلی دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد
%A پیرزهی کهن کریم, عبدالخالق
%A بهروان, حسین
%J علوم اجتماعی
%@ 2008-1383
%D 2014

[Download]