پیوند, دوره (3), شماره (308), سال (2005-4) , صفحات (4-11)

عنوان : ( امام خمینی؛ مادری و تربیت شغل اول زنان )

نویسندگان: غلامرضا صدیق اورعی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

امام خمینی؛ مادری و تربیت شغل اول زنان

کلمات کلیدی

, مادری, تربیت, زنان
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1052603,
author = {صدیق اورعی, غلامرضا},
title = {امام خمینی؛ مادری و تربیت شغل اول زنان},
journal = {پیوند},
year = {2005},
volume = {3},
number = {308},
month = {April},
issn = {1024-0993},
pages = {4--11},
numpages = {7},
keywords = {مادری، تربیت، زنان},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T امام خمینی؛ مادری و تربیت شغل اول زنان
%A صدیق اورعی, غلامرضا
%J پیوند
%@ 1024-0993
%D 2005

[Download]