علوم اجتماعی, دوره (6), شماره (2), سال (2010-3) , صفحات (119-149)

عنوان : ( بررسی سرمایه اجتماعی و عوامل موثر بر شکل گیری آن در سطح محله )

نویسندگان: علی ربانی خوراسگانی , غلامرضا صدیق اورعی , مهدی خنده رو ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مقاله سعی گردیده است، تا ضمن بیان اهمیت مفهوم سرمایه اجتماعی مهم ترین شاخص های سنجش سرمایه اجتماعی در سطح محله معرفی و اندازه گیری شوند. شاخص های پیوند همسایگی، اعتماد در سطح محله، مشارکت در امور محله، کنترل اجتماعی غیر رسمی و احساس تعلق به محله مهم ترین شاخص ها در نظر گرفته شدند. هدف اصلی تحقیق حاضر شناسایی عوامل موثر بر شکل گیری سرمایه اجتماعی در سطح محله می باشد. میزان همگونی (در درآمد، تحصیلات و بعد خانوار) در محله، ثبات مسکونی، شرکت در مراسم مذهبی محله و ویژگی های بافت محله به عنوان عوامل موثر بر شکل گیری سرمایه اجتماعی در این سطح انتخاب گردید. روش تحقیق مطالعه حاضر از نوع پیمایشی بوده، داده های این پژوهش با استفاده از پرسش نامه و به روش نمونه گیری چند مرحله ای به دست آمده است.جامعه آماری ساکنان محله های منطقه 9 مشهد بودند که تعداد 381 نفر در 8 محله انتخاب گردیدند. یافته های این تحقیق نشان می دهد که میانگین سرمایه اجتماعی افراد در سطح محله در یک طیف 5 قسمتی 2.99 است. همچنین از بین عوامل موثر بر شکل گیری سرمایه اجتماعی شرکت در مراسم مذهبی در محله بالاترین تاثیر را دارد، وجود رابطه بین سرمایه اجتماعی با ثبات مسکونی و ویژگی های محل زندگی افراد نیز تایید شد. بین همگونی افراد در محله و سرمایه اجتماعی رابطه مثبت وجود داشت اما به لحاظ آماری معنادار نیست

کلمات کلیدی

, سرمایه اجتماعی, محله
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1052607,
author = {علی ربانی خوراسگانی and صدیق اورعی, غلامرضا and مهدی خنده رو},
title = {بررسی سرمایه اجتماعی و عوامل موثر بر شکل گیری آن در سطح محله},
journal = {علوم اجتماعی},
year = {2010},
volume = {6},
number = {2},
month = {March},
issn = {2008-1383},
pages = {119--149},
numpages = {30},
keywords = {سرمایه اجتماعی، محله},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی سرمایه اجتماعی و عوامل موثر بر شکل گیری آن در سطح محله
%A علی ربانی خوراسگانی
%A صدیق اورعی, غلامرضا
%A مهدی خنده رو
%J علوم اجتماعی
%@ 2008-1383
%D 2010

[Download]