پژوهش های چینه نگاری و رسوب شناسی, دوره (31), شماره (1), سال (2015-6) , صفحات (1-12)

عنوان : ( پالینواستراتیگرافی سازند‌ سنگانه‌ در‌ شرق‌ و‌ مرکز‌ حوضه رسوبی‌ کپه‌داغ بر‌ مبنای‌ سیست‌ داینوفلاژله ها )

نویسندگان: نرگس شکری , ابراهیم قاسمی نژاد , علیرضا عاشوری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

سازند‌ سنگانه ‌با ‌سن ‌کرتاسه‌ زیرین ‌که‌ در ‌سرتاسر ‌حوضه رسوبی‌ کپه‌داغ ‌رخنمون ‌دارد، به ‌طور‌ پیوسته ‌بین ‌دو ‌سازند ‌سرچشمه ‌و ‌آیتامیر ‌قرار گرفته ‌است.‌ این ‌سازند ‌در شرق ‌و ‌مرکز ‌حوضه ‌از ‌شیل‌ ‌های‌ تیره ‌با ‌میان‌لایه‌‌‌‌‌های ‌آهک و‌ ‌سیلت‌ تشکیل ‌شده ‌ا‌‌‌‌‌ست‌. ‌برای‌ بررسی‌‌ داینوفلاژله های این سازند، ‌چهار برش‌ چینه شناسی ‌از ‌شرق ‌به‌ سمت ‌مرکز ‌شامل ‌برشهای ‌کاریزک، ‌مزدوران، ‌سنگانه ‌و ‌قره سو ‌انتخاب ‌شدند. ضخامت ‌برشهای ‌انتخاب‌ شده‌ به ‌ترتیب،‌ 381،‌355،‌ 551 و‌ 581 متر ‌است. ‌از ‌تعداد‌ 371 نمونه ‌برداشت ‌شده ‌از ‌این ‌چهار ‌برش، ‌دو ‌بر‌‌‌ش کاریزک ‌و ‌مزدوران ‌به ‌طور ‌کلی‌ فاقد ‌داینوسیستهای شاخص‌ برای ‌تعیین ‌سن‌ بودند. داینوسیستهای ‌شناسایی ‌شده ‌‌‌در ‌دو ‌برش‌ سنگانه ‌و قره سو ‌به‌تفکیک ‌دو ‌زون‌DZ1 و‌DZ2 در‌ این ‌برشها ‌منجر ‌شد. ‌داینوزونهای‌ تفکیک ‌شده ‌منطبق ‌بر ‌زونهای operculata Odontochitina و Pseudoceratium turneri ‌بوده ‌و ‌معرف ‌سن ‌آپتین پسین- آلبین ‌آغازین ‌برای ‌سازند ‌سنگانه ‌در ‌برش‌های‌ مذکور ‌‌‌است‌. ‌همچنین‌ توزیع ‌و پراکندگی ‌داینوفلاژله ها،‌ افزایش‌ عمق ‌حوضه‌ از‌ شرق ‌به ‌مرکز ‌را ‌بیان ‌می کند.

کلمات کلیدی

, سازند‌ سنگانه, ‌ شرق‌ و‌ مرکز‌ کپه‌داغ, ‌ داینوفلاژله, ‌ کرتاسه‌ آغازین
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1052609,
author = {شکری, نرگس and ابراهیم قاسمی نژاد and عاشوری, علیرضا},
title = {پالینواستراتیگرافی سازند‌ سنگانه‌ در‌ شرق‌ و‌ مرکز‌ حوضه رسوبی‌ کپه‌داغ بر‌ مبنای‌ سیست‌ داینوفلاژله ها},
journal = {پژوهش های چینه نگاری و رسوب شناسی},
year = {2015},
volume = {31},
number = {1},
month = {June},
issn = {2008-8788},
pages = {1--12},
numpages = {11},
keywords = {سازند‌ سنگانه،‌ شرق‌ و‌ مرکز‌ کپه‌داغ،‌ داینوفلاژله،‌ کرتاسه‌ آغازین},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T پالینواستراتیگرافی سازند‌ سنگانه‌ در‌ شرق‌ و‌ مرکز‌ حوضه رسوبی‌ کپه‌داغ بر‌ مبنای‌ سیست‌ داینوفلاژله ها
%A شکری, نرگس
%A ابراهیم قاسمی نژاد
%A عاشوری, علیرضا
%J پژوهش های چینه نگاری و رسوب شناسی
%@ 2008-8788
%D 2015

[Download]