زن در توسعه و سیاست, دوره (13), شماره (2), سال (2015-9) , صفحات (263-289)

عنوان : ( سنجش رابطه جنسیت، فرهنگ سازمانی و توزیع قدرت در سازمان )

نویسندگان: رضوان حسین قلی زاده , زهرا قاسمی , ساجده ناصری صادق , آرزو احمدآبادی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به رغم حضور زنان در مقاطع تحصیلی عالی و احراز شایستگی¬های عمومی، تعداد کمی از بانوان در پست¬های مدیریتی و مهم منصوب شده¬اند در نتیجه به علت عدم حضور در تصمیم-گیری¬های سازمانی از قدرت کمتری نسبت به مردان برخوردارند. در این پژوهش فرهنگ سازمانی و به تبع آن جنسیت به عنوان مهمترین عامل اثرگذار بر توزیع قدرت سازمانی مدنظر قرار گرفته است. از این رو از روش پژوهش توصیفی- همبستگی استفاده شد. جامعه آماری مورد مطالعه را کلیه کارکنان دانشگاه فردوسی مشهد (1250 نفر) تشکیل دادند. روش نمونه¬گیری از نوع تصادفی ساده و برای تعیین حجم نمونه از فرمول کوکران استفاده شد و حجم نمونه برابر 300 نفر انتخاب شدند. جهت گردآوری داده های موردنیاز از پرسشنامه گردید، نتایج حاصل از پژوهش نشان داد که بین فرهنگ سازمانی و توزیع قدرت رابطه معناداری وجود دارد و همچنین فرهنگ سازمانی توزیع قدرت در سازمان را پیش بینی می¬کند. بین توزیع قدرت در دو گروه زنان و مردان تفاوت معناداری وجود دارد و با توجه به مقادیر میانگین در دو گروه مردان و زنان می¬توان اینگونه نتیجه گرفت که توزیع قدرت مردان در سازمان به طور معناداری بیشتر از گروه زنان می باشد.

کلمات کلیدی

توزیع قدرت؛ فرهنگ سازمانی؛ جنسیت
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1052613,
author = {حسین قلی زاده, رضوان and قاسمی, زهرا and ناصری صادق, ساجده and احمدآبادی, آرزو},
title = {سنجش رابطه جنسیت، فرهنگ سازمانی و توزیع قدرت در سازمان},
journal = {زن در توسعه و سیاست},
year = {2015},
volume = {13},
number = {2},
month = {September},
issn = {2538-3132},
pages = {263--289},
numpages = {26},
keywords = {توزیع قدرت؛ فرهنگ سازمانی؛ جنسیت},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T سنجش رابطه جنسیت، فرهنگ سازمانی و توزیع قدرت در سازمان
%A حسین قلی زاده, رضوان
%A قاسمی, زهرا
%A ناصری صادق, ساجده
%A احمدآبادی, آرزو
%J زن در توسعه و سیاست
%@ 2538-3132
%D 2015

[Download]