پژوهش‌های جغرافیایی برنامه ریزی شهری, دوره (3), شماره (2), سال (2015-9) , صفحات (123-143)

عنوان : ( ارزیابی پایداری و تعیین اندازۀ بهینۀ جمعیت شهر مشهد بر اساس وضعیت منابع آبی )

نویسندگان: محمدرحیم رهنماء , لیا شاددل ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

پژوهش حاضر در مرحلۀ اول به ارزیابی پایداری شهر مشهد در ارتباط با منابع آبی بر اساس مدل های توسعۀ شهری پایدار پیشنهادشده توسط هاتون اختصاص دارد و سپس جمعیت بهینۀ مشاهد را بار اساس دو گزینۀ سازمان آب و فاضلاب برای تأمین آب مورد نیاز در سال 1395، با احتساب سد دوستی و ارداک و بدون احتساب این دو سد تعیین می کند. بر اساس ماهیت هدفگذاری، از روش تحقیق ترکیبی از نوع تودرتو استفاده شد؛ چرا که اطلاعات کیفی پشتوانه ای برای تحلیل های کمی محسوب می شود. در این راستا با استفاده از مطالعات کتابخانه ای فرمهای پایدار شهری بررسی شدند و در ادامه، مدلهای هاتون در ارتباط با شبکۀ آب و فاضلاب شهری شناسایی گردیدند. وضعیت منابع آبی استان، دشت مشهد و شهر مشهد از طریق اسناد مرتبط تعیین گردید و سپس با استفاده از تحلیل های کمی، جمعیت بهینۀ شهر بر اساس دو گزینۀ سازمان آب و فاضلاب محاسبه شد. نتایج نشان می دهد دشت مشهد از منابع آب زیرزمینی استان 2 درصد آن را داراست. در حالی که 65/97 درصد جمعیت شهری استان در این دشت و به ویژه در شهر مشهد ساکنند و 42 درصد آب مورد نیاز از منابع سطحی تامین می گردد که 92/7 درصد آن متعلق به سد دوستی است. این سد در فاصلۀ 220 کیلومتری شهر مشهد واقع است و از کل فاضلاب خانگی تولیدشده، 30 درصد آن بازیافت می شود. بنابراین، بر اساس مدلهای شهری پایدار هاتون، مشهد در ارتباط با منابع آبی شهر پایداری نیست و بر اساس عدم وابستگی به خارج از حوزۀ نفوذ )بدون احتساب سد دوستی و ارداک( 1192660 نفر و حتی با وابستگی به خارج از حوزۀ نفوذ 550459 نفر مازاد جمعیت دارد.

کلمات کلیدی

, اندازۀ بهینۀ جمعیت, پایداری, مشهد, منابع
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1052615,
author = {رهنماء, محمدرحیم and شاددل, لیا},
title = {ارزیابی پایداری و تعیین اندازۀ بهینۀ جمعیت شهر مشهد بر اساس وضعیت منابع آبی},
journal = {پژوهش‌های جغرافیایی برنامه ریزی شهری},
year = {2015},
volume = {3},
number = {2},
month = {September},
issn = {2383-1456},
pages = {123--143},
numpages = {20},
keywords = {اندازۀ بهینۀ جمعیت، پایداری، مشهد، منابع آبی.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ارزیابی پایداری و تعیین اندازۀ بهینۀ جمعیت شهر مشهد بر اساس وضعیت منابع آبی
%A رهنماء, محمدرحیم
%A شاددل, لیا
%J پژوهش‌های جغرافیایی برنامه ریزی شهری
%@ 2383-1456
%D 2015

[Download]