چهارمین همایش ملی زعفران , 2015-11-04

عنوان : ( اثر مدیریت تغذیه بر عملکرد بنه و گل گیاه نقدینه زعفران (Crocus sativus L.) )

نویسندگان: عبداله ملافیلابی , سرور خرم دل , محمد حسینی , مینا هوشمند ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

با توجه به اهمیت حاصلخیزی خاک، مدیریت تغذیه¬ و محلول¬پاشی برگی بر عملکرد گل و بنه گیاه نقدینه زعفران (Crocus sativus L.)، این مطالعه با هدف بررسی اثر مدیریت تغذیه بر ویژگی های بنه و عملکرد گل در قالب طرح بلوک¬های کامل تصادفی با سه تکرار در مزرعه شش ساله زعفران در محل مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد طی دو سال زراعی 93-1392 و 94-1393 اجرا شد. تیمارها شامل یارامیلاکمپلکس، هیومستار، کود کامل فوسامکو، دلفارد، بستر کود دامی و شاهد بودند. بیست تن در هکتار کود دامی از نوع پوسیده گاوی بر سطح خاک پخش شد. سایر تیمارهای تغذیه برگی به صورت محلول¬پاشی طی سه نوبت در مرحله رشد رویشی در هنگام صبح در اوایل و اواخر اسفند و اواخر فروردین ماه انجام شد. صفات مورد مطالعه شامل وزن خشک بنه، تعداد گل، وزن تر گل و وزن خشک کلاله بودند. نتایج نشان داد که اثر تیمارهای مدیریت تغذیه بر وزن خشک بنه، تعداد گل، وزن تر گل و وزن خشک کلاله زعفران معنی¬دار (01/0≥p) بود. بالاترین مقادیر این صفات برای کود دامی به ترتیب با 00/121 گل بر متر مربع و 26/56 گرم بر متر مربع مشاهده شد و کمترین میزان به شاهد به ترتیب با 00/57 گل بر متر مربع و 30/27 گرم بر متر مربع اختصاص داشت. بیشترین و کمترین وزن خشک کلاله زعفران به ترتیب برای کود دامی با 53/0 گرم بر متر مربع و شاهد با 26/0 گرم بر متر مربع مشاهده شد. در بین تیمارهای محلول¬پاشی برگی بیشترین وزن خشک کلاله برای کود کامل با 52/0 گرم بر متر مربع بدست آمد. مصرف کود دامی از طریق آزادسازی عناصر غذایی نظیر نیتروژن و فسفر موجب تحریک رشد و نمو برگ¬های زعفران و در نتیجه تولید بنه¬های دختری و گل¬انگیزی زعفران شد.

کلمات کلیدی

, زعفران, کود دامی, محلول¬پاشی برگی, وزن کلاله
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1052617,
author = {عبداله ملافیلابی and خرم دل, سرور and محمد حسینی and هوشمند, مینا},
title = {اثر مدیریت تغذیه بر عملکرد بنه و گل گیاه نقدینه زعفران (Crocus sativus L.)},
booktitle = {چهارمین همایش ملی زعفران},
year = {2015},
location = {قائن, ايران},
keywords = {زعفران، کود دامی، محلول¬پاشی برگی، وزن کلاله},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T اثر مدیریت تغذیه بر عملکرد بنه و گل گیاه نقدینه زعفران (Crocus sativus L.)
%A عبداله ملافیلابی
%A خرم دل, سرور
%A محمد حسینی
%A هوشمند, مینا
%J چهارمین همایش ملی زعفران
%D 2015

[Download]