آبخیزداری ایران, دوره (9), شماره (30), سال (2015-11) , صفحات (59-67)

عنوان : ( مقایسه اثر روش‌های مختلف تهیه (DEM) بر خصوصیات مورفومتری شبکه رودخانه ای (مطالعه موردی: حوضه آبخیز آبغه، استان خراسان رضوی) )

نویسندگان: مهوش نداف سنگانی , سیدرضا حسین زاده , مرتضی اکبری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مدیریت مناسب منابع آب بدون داشتن شناخت و درک صحیح از خصوصیات هندسی و هیدرولوژیکی یک حوزه آبخیز امری ناممکن است. یکی از روش‌های استخراج پارامترهای هیدرولوژیکی، نقشه‎های توپوگرافی می‌باشند، اما دراستخراج این خصوصیات با استفاده از نقشه‌های توپوگرافی موجود، می‌توان به مشکلات مهمی از قبیل قدیمی بودن نقشه‌ها و عدم دقت کافی در نمایش آبراهه‌های درجه 1 و 2 اشاره نمود و اینکه، این عملیات می‌تواند بسیار وقت‌گیر نیز باشد. مدل رقومی ارتفاع در سال‎های اخیر به ابزاری موثر در تحلیل خصوصیات مورفومتری آبراهه‎ها تبدیل شده است. در این راستا تحقیقی با هدف بررسی اثر مدل‎های رقومی ارتفاع بر خصوصیات مورفومتری شبکه زهکشی در حوزه آبخیز آبغه در جنوب شرقی استان خراسان رضوی انجام شد. جهت انجام این تحقیق، نقشه‌های توپوگرافی با مقیاس 1:50000 به سیستم اطلاعات جغرافیایی معرفی و به روش غیر اتوماتیک، رقومی و مدل رقومی ارتفاع با اندازه سلولی 10 متر استخراج گردید. بر روی مدل رقومی ارتفاع (DEM)، پارامترهای مورفومتری منطقه از قبیل فراوانی آبراهه‌‎ها، طول آبراهه‌ها، تراکم زهکشی در آستانه‎های 25 تا 500 سلول و بر اساس واحد‌های ژئومورفولوژی محاسبه شد. جهت بررسی میزان صحت داده ‌ها به روش دستی از تصویرماهواره‎ای IRS استفاده گردید. نتایج نشان داد که آستانه 50 سلول، نتایج نزدیکتری با آبراهه‎های مستخرج از تصویر ماهواره‎ای دارد. در آستانه 50 سلول، فراوانی آبراهه‎های مستخرج از مدل رقومی ارتفاع با تصویر ماهواره‌ای در کل حوزه 55/44 درصد و فراوانی سلولی 14/10 درصد اختلاف داشت و در واحدهای ژئومورفولوژی مناطق تپه ماهوری نسبت به سایر واحدها اختلاف کمتری دید شد. در بررسی طول آبراهه‎ها دشت تراکمی تفاوت بارزتری داشت به طوری که در این واحد فقط رتبه 4 با اختلاف 33درصد، تفاوت کمتر و بقیه رتبه‎ها درصد اختلاف بیش از 50 درصد را نشان داد. در مورد تراکم زهکشی آبراهه‎ها اختلافات چندان قابل توجه نبود. بنحوی که، فقط در مخروطه‎افکنه‎ها اختلافاتی مشاهده گردید. بنابراین در این آستانه نیز دقت مدل‌های رقومی تولید شده از نقشه‎های توپوگرافی در استخراج خصوصیات مورفومتری حوزه آبریز جزئی می باشد. جمله آخر به نظر می رسد چیزی کم دارد دوباره بخوانید.

کلمات کلیدی

, هیدرولوژی منطقه آبغه, GIS, مورفومتری, خواف, مدل رقومی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1052633,
author = {نداف سنگانی, مهوش and حسین زاده, سیدرضا and اکبری, مرتضی},
title = {مقایسه اثر روش‌های مختلف تهیه (DEM) بر خصوصیات مورفومتری شبکه رودخانه ای (مطالعه موردی: حوضه آبخیز آبغه، استان خراسان رضوی)},
journal = {آبخیزداری ایران},
year = {2015},
volume = {9},
number = {30},
month = {November},
issn = {2008-9554},
pages = {59--67},
numpages = {8},
keywords = {هیدرولوژی منطقه آبغه، GIS، مورفومتری، خواف، مدل رقومی ارتفاع},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مقایسه اثر روش‌های مختلف تهیه (DEM) بر خصوصیات مورفومتری شبکه رودخانه ای (مطالعه موردی: حوضه آبخیز آبغه، استان خراسان رضوی)
%A نداف سنگانی, مهوش
%A حسین زاده, سیدرضا
%A اکبری, مرتضی
%J آبخیزداری ایران
%@ 2008-9554
%D 2015

[Download]