همایش توسعه شهرستان قوچان ،فرصت ها و چالش ها , 2015-05-13

عنوان : ( بررسی میزان مصرف نهاده های شیمیایی در بوم نظام های کشاورزی شهرستان قوچان و راهکارهای کاهش مصرف آنها )

نویسندگان: سرور خرم دل , افسانه امین غفوری ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

پنجاه درصد از مردم جهان به کشاورزی اشتغال دارند. سالانه حدود 600 هزار ماده شیمیایی از انواع مختلف آفت¬کش¬ها به میزان 5/2 میلیون تن در سراسر جهان مصرف می¬گردد. سازمان بهداشت جهانی طی گزارشی بیان داشت که در حدود سه میلیون مسمومیت ناشی از آفتکش¬ها در جهان اتفاق می¬افتد که 220000 مورد آنها منجر به مرگ می¬شود و در حدود 56 درصد از مسمومیت¬ها ناشی از آفت¬کشها و 72 درصد موارد منجر به مرگ در کشورهای در حال توسعه به وقوع می¬¬پیوندد. در این مقاله سعی شده است تا نسبت کودها و سموم شیمیایی به سطح زیر کشت در شهرستان قوچان را با اولویت مدیریت آلودگی¬ها در کشاورزی پایدار بررسی و با استفاده از نرم¬افزار Excel و SPSS داده¬ها تجزیه و تحلیل قرار گرفت. بر اساس داده¬های جمع آوری شده از مجموع 98/3854 کیلومتر مربع وسعت قوچان معادل 31/9 درصد از استان، 70151 هکتار زیر کشت محصولات کشاورزی قرار دارد که از این مقدار محصولات زراعی سالانه با 67154 هکتار و محصولات باغی با 2997 هکتار از کل سطح زیر کشت قوچان را به خود اختصاص داده¬اند. همچنین 28/71% به صورت آبی و بقیه به صورت دیم می¬باشد. همچنین توزیع سموم شیمیایی مورد استفاده در قوچان نسبت به استان، 13 % و توزیع کودهای شیمیایی 10% بود. در این مقاله با توجه به استفاده بی رویه از کودها و سموم شیمیایی سعی شده است با ارائه راهکارهای اکولوژیکی ضمن کاهش آلودگی محیط زیست مخصوصاً آب¬های زیرزمینی و سطحی، تخریب زیستگاه¬های حیات وحش، حفظ تنوع زیستی، جلوگیری از فرسایش خاک، تجمع مواد آلاینده نظیر نیترات در محصولات زراعی به حداقل مقدار کاهش یافته و سلامتی انسان و دام نیز تأمین شود.

کلمات کلیدی

, مدیریت آلاینده, سموم, کودهای شیمیایی, محیط زیست, کشاورزی پایدار
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1052642,
author = {خرم دل, سرور and افسانه امین غفوری},
title = {بررسی میزان مصرف نهاده های شیمیایی در بوم نظام های کشاورزی شهرستان قوچان و راهکارهای کاهش مصرف آنها},
booktitle = {همایش توسعه شهرستان قوچان ،فرصت ها و چالش ها},
year = {2015},
location = {قوچان, ايران},
keywords = {مدیریت آلاینده، سموم، کودهای شیمیایی، محیط زیست، کشاورزی پایدار},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی میزان مصرف نهاده های شیمیایی در بوم نظام های کشاورزی شهرستان قوچان و راهکارهای کاهش مصرف آنها
%A خرم دل, سرور
%A افسانه امین غفوری
%J همایش توسعه شهرستان قوچان ،فرصت ها و چالش ها
%D 2015

[Download]