همایش توسعه شهرستان قوچان ،فرصت ها و چالش ها , 2015-05-13

عنوان : ( شناسایی فلور گیاهی به عنوان راهکاری جهت جلوگیری از انقراض و تنوع زیستی (مطالعه موردی: شهرستان قوچان) )

نویسندگان: افسانه امین غفوری , سرور خرم دل ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تنوع عامل اصلی پویایی و پایایی هر بوم نظام طبیعی به شمار می¬آید. بهره¬برداری¬های غیراصولی، مستقیم و فراتر از توان بازیابی و رویشی اکوسیستم¬های طبیعی، حفظ تنوع زیستی را با چالش¬های جدی مواجه کرده است. در این بین، فشار بر گونه¬های گیاهی با جنبه دارویی به صورت نگران¬کننده¬تر جلوه می¬کند. شناسایی گونه¬های دارویی هر منطقه، تعیین گونه¬های آسیب پذیر و در نهایت، کاهش فشار بهره¬برداری با اهلی کردن و پرورش آن¬ها در سطوح زراعی تا حدی زیادی می¬تواند این نگرانی را رفع نماید. تحقیق حاضر به منظور معرفی گیاهان دارویی، معطر و در معرض تهدید منطقه قوچان در سال 1393 انجام گرفت. در بررسی گونه¬های تهدیدشده به طبقه¬بندی IUCN استناد شد. نتایج مطالعه نشان داد که از مجموع 70 گونه شناسایی شده فلور منطقه برخی از گونه دارویی در فهرست گونه¬های تهدید شده قرار داشتند که در چهار رسته گونه¬های گیاهی در حال انقراض، آسیب پذیر، در خطر کمتر و کمبود داده¬ها طبقه¬بندی شدند. برداشت مستقیم و بی¬رویه گیاهان، فشار دام، تغییر کاربری اراضی، شرایط نامساعد اقلیمی و انتشار جغرافیایی محدود از جمله مهمترین فاکتورهای تهدیدکننده گونه¬ها ارزیابی گردید. با توجه به داده¬ها مشخص گردید که در منطقه قوچان 50 گونه دارویی وجود دارد. تیره¬های نعناعیان با 17 گونه، کاسنی¬ با 12 گونه، شب¬بوئیان با هشت گونه و گاوزبان با چهار گونه به ترتیب بیشترین غنای گونه¬ای را در منطقه قوچان به خود اختصاص می¬دهند. تعیین رسته¬های حفاظتی گونه¬ها نیز نشان داد که 17 گونه گیاه دارویی در معرض تهدید قرار دارند. گونه¬های تهدید شده به ترتیب از نظر فراوانی در چهار رسته در حال انقراض (دو گونه)، آسیب-پذیر (پنج گونه)، در خطر کمتر (شش گونه) و کمبود داده¬ها (چهار گونه) قرار می¬گیرند.

کلمات کلیدی

, تنوع زیستی, گیاهان دارویی, انقراض, قوچان
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1052643,
author = {افسانه امین غفوری and خرم دل, سرور},
title = {شناسایی فلور گیاهی به عنوان راهکاری جهت جلوگیری از انقراض و تنوع زیستی (مطالعه موردی: شهرستان قوچان)},
booktitle = {همایش توسعه شهرستان قوچان ،فرصت ها و چالش ها},
year = {2015},
location = {قوچان, ايران},
keywords = {تنوع زیستی، گیاهان دارویی، انقراض، قوچان},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T شناسایی فلور گیاهی به عنوان راهکاری جهت جلوگیری از انقراض و تنوع زیستی (مطالعه موردی: شهرستان قوچان)
%A افسانه امین غفوری
%A خرم دل, سرور
%J همایش توسعه شهرستان قوچان ،فرصت ها و چالش ها
%D 2015

[Download]