دومین کنگره ملی داروهای گیاهی و سومین همایش منطقه ای گیاهان دارویی معطر , 2015-10-28

عنوان : ( بررسی فیتوشیمیایی گیاه دارویی سرخارگل (Echinaceae purpurea) خشک شده به روشهای مختلف با استفاده از دستگاه HPLC )

نویسندگان: حجت اقبال , طالب قبائی , عبدالله قاسمی پیربلوطی , محمد مقدم ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

سرخارگل گیاهی عففی و چند ساله متعفق به تیره گل ستاره بوده و منشا آن شما آمریکا گزارش شده است. سرخارگل دارای خواص آنتی ویروس، ضدباکتری و ضدقارچ میباشد. در این مطالعه اندام هوائی سرخارگل با استفاده از شش روش متتف خشک کردن شامل سایه، 26 و 86 درجه سفسیوس خشک گردید. مواد موثره با روش اولتراسونیک با امواج ، گفتانه، آفتاب و خشککن کابینتی صنعتی با دماهای 56 مافوق صوت استتراج گردیده و مقادیر مشتقات کافییک اسید ، آلکامیدها ) 8و 3( با استفاده از دستگاه کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا و مقدار ترکیبات فنل کل گیاه با دستگاه اسپکتروفتومتری تعیین مقدار شدند. نتایج نشان داد که نمونههای خشک شده در گفتانه با پوشش4میفیگرم بر گرم در ماده خشک(، / 3میفیگرم بر گرم در ماده خشک(، اکیناکوزید ) 23 / پلاستیکی دارای بیشترین مقادیر کفروژنیک اسید ) 18 1میفیگرم بر گرم در ماده خشک( و فنل کل ) 323 میفیگرم بر گرم در ماده خشک( میباشند. همچنین نمونههای خشک / سیناریک اسید ) 55 32 میفیگرم بر گرم در ماده / 25 میفیگرم بر گرم در ماده خشک(، شیکوریک اسید ) 50 / شده در سایه دارای بالاترین مقادیر کافتاریک اسید ) 8 321 میکرو گرم بر گرم در ماده خشک / خشک( و آلکامیدها ) 1 ( میباشند. به طور کفی با توجه به نتایج این تحقیق می توان اظهار نمود که خشک کردن با استفاده از گفتانه با پوشش پلاستیکی و خشک کردن در سایه برای بدست آوردن بالاترین مقدار ترکیبات مواد موثره در سرخارگل مناسب میباشد.

کلمات کلیدی

, سرخارگل, فیتوشیمیایی, HPLC , کافییک اسید, آلکامیدها, فنل کل
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1052645,
author = {حجت اقبال and طالب قبائی and عبدالله قاسمی پیربلوطی and مقدم, محمد},
title = {بررسی فیتوشیمیایی گیاه دارویی سرخارگل (Echinaceae purpurea) خشک شده به روشهای مختلف با استفاده از دستگاه HPLC},
booktitle = {دومین کنگره ملی داروهای گیاهی و سومین همایش منطقه ای گیاهان دارویی معطر},
year = {2015},
location = {شهرکرد, ايران},
keywords = {سرخارگل، فیتوشیمیایی، HPLC ، کافییک اسید، آلکامیدها، فنل کل},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی فیتوشیمیایی گیاه دارویی سرخارگل (Echinaceae purpurea) خشک شده به روشهای مختلف با استفاده از دستگاه HPLC
%A حجت اقبال
%A طالب قبائی
%A عبدالله قاسمی پیربلوطی
%A مقدم, محمد
%J دومین کنگره ملی داروهای گیاهی و سومین همایش منطقه ای گیاهان دارویی معطر
%D 2015

[Download]