دامپزشکی ایران, دوره (11), شماره (3), سال (2015-10) , صفحات (67-79)

عنوان : ( آثار آنتی اکسیدانهای طبیعی بر پاسخ سیستم ایمنی، آنزیم های آنتی اکسیدانی و شاخصهای خونی جوجه های گوشتی )

نویسندگان: حسن صالح , ابوالقاسم گلیان , حسن کرمانشاهی , محمد طاهر میرکزهی , محمدجواد آگاه ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

این پژوهش به منظور بررسی آثار α-توکوفرول استات، پوست و عصاره ­ی پوست انار بر پاسخ سیستم ایمنی هومورال و سلولی، آنزیم­ های آنتی ­اکسیدانی و شاخص­ های خونی جوجه های گوشتی، انجام شده است. در این تحقیق، تعداد 384 قطعه جوجه­ ی گوشتی نر یک روزه سویه راس 308 در قالب طرح کاملاً تصادفی، با 8 تیمار غذایی و 4 تکرار 12 جوجه ­ای در هر واحد آزمایشی، به مدت 42 روز تغذیه شدند. هشت تیمار غذایی، شامل جیره ­ی شاهد فاقد افزودنی، جیره­ ی شاهد حاوی 200 میلی­ گرم در کیلوگرم α-توکوفرول استات، جیره­ های حاوی 100، 200 و 300 میلی­ گرم در کیلوگرم عصاره ­ی پوست انار و جیره­ های حاوی 1، 2 و 3 گرم در کیلوگرم پوست انار بودند. به منظور بررسی تغییرهای سیستم ایمنی، تغییرهای تیتر آنتی­بادی با تزریق گلبول قرمز خون گوسفند در 26 و 32 روزگی مورد بررسی قرار گرفت. در سن 28 روزگی، 2 پرنده از هر گروه آزمایشی به وسیله­ ی فیتو هموگلوتنین، چالش شدند و پاسخ به آن برای بررسی سیستم ایمنی سلولی مورد ارزیابی قرار گرفت. با خون­ گیری از 2 قطعه پرنده در هر واحد آزمایشی، اندازه­ گیری میزان کلسترول، تری گلیسرید،LDL سرم خون و آنزیم­ های کبدی AST و ALTدر روزهای 42 انجام شد. میزان اکسیداسیون با اندازه­ گیری مالون­ دی­ آلدئید MDA و آنزیم­ های آنتی­ اکسیدانی پلاسما مورد بررسی قرار گرفت. نتایج، نشان داد که پاسخ سیستم ایمنی هومورال در جوجه­ های تغذیه شده با جیره­ های حاوی α-توکوفرول استات و عصاره ­ی پوست انار، بهبود یافت (05/0p<)؛ اما چالش با فیتوهموگلوتنین، سیستم ایمنی سلولی جوجه­ ها را تحت تأثیر قرار نداد (05/0p>). میزان آنزیم­های آنتی اکسیدانی، MDA و تری­گلیسرید در جوجه­ های تغذیه شده با عصاره­ ی پوست انار و α-توکوفرول تغییرهای معنی­ داری را نشان داد (05/0p<)؛ ولی سایر شاخص­ های خونی و آنزیم­ های کبدی، تحت تأثیر قرار نگرفتند. در مجموع، افزودن 200 و 300 میلی­ گرم در کیلوگرم عصاره ­ی پوست انار به جیره ­ی جوجه ­های گوشتی، سبب بهبود پاسخ سیستم ایمنی، کاهش اکسیداسیون و تری­ گلیسرید خون شده است.

کلمات کلیدی

, اسیدهای چرب, آنتی اکسیدان, پوست انار, ترکیبات فنلی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1052647,
author = {حسن صالح and گلیان, ابوالقاسم and کرمانشاهی, حسن and میرکزهی, محمد طاهر and آگاه, محمدجواد},
title = {آثار آنتی اکسیدانهای طبیعی بر پاسخ سیستم ایمنی، آنزیم های آنتی اکسیدانی و شاخصهای خونی جوجه های گوشتی},
journal = {دامپزشکی ایران},
year = {2015},
volume = {11},
number = {3},
month = {October},
issn = {1735-6873},
pages = {67--79},
numpages = {12},
keywords = {اسیدهای چرب، آنتی اکسیدان، پوست انار، ترکیبات فنلی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T آثار آنتی اکسیدانهای طبیعی بر پاسخ سیستم ایمنی، آنزیم های آنتی اکسیدانی و شاخصهای خونی جوجه های گوشتی
%A حسن صالح
%A گلیان, ابوالقاسم
%A کرمانشاهی, حسن
%A میرکزهی, محمد طاهر
%A آگاه, محمدجواد
%J دامپزشکی ایران
%@ 1735-6873
%D 2015

[Download]