رشد آموزش علوم اجتماعی, دوره (1), شماره (1), سال (1989-10) , صفحات (36-39)

عنوان : ( پدیده ی اجتماعی )

نویسندگان: غلامرضا صدیق اورعی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

جامعه شناسی، پدیده ی اجتماعی

کلمات کلیدی

, جامعه شناسی, پدیده ی اجتماعی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1052667,
author = {صدیق اورعی, غلامرضا},
title = {پدیده ی اجتماعی},
journal = {رشد آموزش علوم اجتماعی},
year = {1989},
volume = {1},
number = {1},
month = {October},
issn = {1735-1897},
pages = {36--39},
numpages = {3},
keywords = {جامعه شناسی، پدیده ی اجتماعی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T پدیده ی اجتماعی
%A صدیق اورعی, غلامرضا
%J رشد آموزش علوم اجتماعی
%@ 1735-1897
%D 1989

[Download]