اصول بهداشت روانی- Fundamentals of Mental Health, دوره (17), شماره (5), سال (2015-10) , صفحات (222-228)

عنوان : ( اثربخشی روش ترکیب بازی و قصه‌ی هدفمند بر توجه و تمرکز کودکان پیش‌دبستانی )

نویسندگان: سیده آفرین فرزادفرد , محمدسعید عبدخدائی , علی غنائی چمن آباد ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چکیده مقدمه: با توجه به برخی مطالعات، بازی­ و قصه­ گویی بر توجه و تمرکز کودکان تاثیر دارد لذا پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی روش ترکیبی بازی­ و قصه­ های هدف­مند بر توجه و تمرکز کودکان پیش ­دبستانی در نمونه ­ی غیر بالینی انجام شد. روش­ کار: جامعه­ ی آماری این پژوهش کاربردی با پیش­ آزمون و پس ­آزمون، شامل تمام کودکان پیش ­دبستانی منطقه­ ی 2 شهر مشهد بود که از بین آن­ها تعداد چهار مهدکودک به روش نمونه­ گیری خوشه­ ای چندمرحله­ ای انتخاب و 60 نفر (دختر و پسر) 6 تا 5/6 ساله به روش نمونه­ گیری در دسترس و با در نظر داشتن هوشبهر 90 تا 119 انتخاب و به روش تصادفی به 4 گروه 10 نفری قصه، گروه بازی، گروه ترکیبی بازی و قصه و گروه شاهد تقسیم شدند. ابزار مورد استفاده، تست هوش وکسلر خردسال، آزمون توجه روزانه ­ی کودکان و آزمون عملکرد پیوسته بودند. سه گروه آزمون، 12جلسه آموزش دریافت کرد ولی گروه شاهد آموزشی دریافت ننمود. داده­ها با آمار توصیفی و روش آماری تحلیل کوواریانس چندمتغیری، تحلیل شدند. یافته ­ها: میزان توجه کودکان افزایش معنی­ داری را در روش ترکیب نسبت به سه گروه دیگر نشان داد (004/0=P) در حالی که میزان تمرکز کودکان افزایش معنی ­داری را در روش ترکیب نسبت به سه گروه دیگر نشان نداد (31/0=P). نتیجه­ گیری: با توجه به نتایج پژوهش حاضر، با به­ کارگیری استفاده از بازی­ها و قصه­ های هدف­مند به عنوان ابزارهایی هیجان­ انگیز و آموزشی، می­ توان عوامل توجهی کودکان را افزایش داده و از بروز نقص­ های توجهی جلوگیری کرد.

کلمات کلیدی

بازی؛ تمرکز؛ توجه؛ قصه؛ کودکان
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1052669,
author = {فرزادفرد, سیده آفرین and عبدخدائی, محمدسعید and غنائی چمن آباد, علی},
title = {اثربخشی روش ترکیب بازی و قصه‌ی هدفمند بر توجه و تمرکز کودکان پیش‌دبستانی},
journal = {اصول بهداشت روانی- Fundamentals of Mental Health},
year = {2015},
volume = {17},
number = {5},
month = {October},
issn = {1028-6918},
pages = {222--228},
numpages = {6},
keywords = {بازی؛ تمرکز؛ توجه؛ قصه؛ کودکان پیش‌دبستانی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اثربخشی روش ترکیب بازی و قصه‌ی هدفمند بر توجه و تمرکز کودکان پیش‌دبستانی
%A فرزادفرد, سیده آفرین
%A عبدخدائی, محمدسعید
%A غنائی چمن آباد, علی
%J اصول بهداشت روانی- Fundamentals of Mental Health
%@ 1028-6918
%D 2015

[Download]