سومین همایش ملی کاربرد فناوری نانو در کشاورزی و محیط زیست , 2015-04-29

عنوان : ( تهیه و بررسی نانوذرات صمغ .Ocimum bacilicum L )

نویسندگان: سارا ناجی طبسی , سیدمحمدعلی رضوی , محبت محبی , بیژن ملائکه نیکوئی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

سیستمهای نانوذرات به طور گسترده به عنوان سیستم تحویل و رهایش مواد زیست فعال طبیعی استفاده میشوند. پلیساکاریدها تمایل به درونیسازی و تخریبپذیری سریعی دارند، در نتیجه بیشتر در سیستمهای انتقال مواد استفاده میشوند. ریحان ( Ocimum basilicum L.) یک گیاه رایج در ایران است و دانههای آن دارای مقدار قابل توجهای صمغ با خصوصیات عملکردی مطلوبی چون اصلاح خصوصیات بافتی و رئولوژیکی، تهیه فیلم خوراکی، منبع فیبری، ضد دیابت و ... است. بررسی پتانسیلهای صمغ دانه ریحان به عنوان پلیساکاریدی بومی و جدید حائز اهمیت به نظر میرسد. از اینرو تهیه نانوذرات صمغ دانه ریحان به روش ژلدهی یونی با استفاده از کلسیمکلرید به عنوان عامل اتصالدهنده عرضی مورد مطالعه قرارگرفت. پارامترهای توزیع اندازه ذرات، پتانسیل زتا، مورفولوژی نانوذرات و قابلیت خشککردن انجمادی و حرارتی نانوذرات مورد ارزیابی قرارگرفت. نتایج حاصل نشانداد که غلظت صمغ و کلسیمکلرید بر اندازه نانوذرات موثر هستند و با افزایش درصد صمغ و کلسیمکلرید اندازه ذرات نیز افزایش یافت. معمولاً سوسپانسیونها با پتانسیل زتا بالای ±03 mVاز نظر فیزیکی پایدار هستند که پتانسیل زتا نانوذرات صمغ دانه ریحان در آب دیونیزه کمتر از -03قرار داشت. تصاویر SEMاولیه نشان داد که نانوذرات از نظر مورفولوژی کاملاً مشابه، کروی شکل و صاف هستند. نانوذرات خشکشده به روش انجمادی در عدم حضور محافظ انجمادی دارای قابلیت تجمع برگشتپذیر هستند؛ ازاینرو با پراکنش مجدد در آب قطر آنها تغییر نیافت. اما خشک کردن توسط آون منجر به افزایش قابل توجه در اندازه نانوذرات پس از پخش مجدد در آب گردید

کلمات کلیدی

, نانوذرات, پلیساکارید, صمغ دانه ریحان, ژلدهی یونی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1052679,
author = {ناجی طبسی, سارا and رضوی, سیدمحمدعلی and محبی, محبت and بیژن ملائکه نیکوئی},
title = {تهیه و بررسی نانوذرات صمغ .Ocimum bacilicum L},
booktitle = {سومین همایش ملی کاربرد فناوری نانو در کشاورزی و محیط زیست},
year = {2015},
location = {اراک, ايران},
keywords = {نانوذرات، پلیساکارید، صمغ دانه ریحان، ژلدهی یونی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تهیه و بررسی نانوذرات صمغ .Ocimum bacilicum L
%A ناجی طبسی, سارا
%A رضوی, سیدمحمدعلی
%A محبی, محبت
%A بیژن ملائکه نیکوئی
%J سومین همایش ملی کاربرد فناوری نانو در کشاورزی و محیط زیست
%D 2015

[Download]