اقتصاد کشاورزی و توسعه, دوره (24), شماره (94), سال (2016-9) , صفحات (147-164)

عنوان : ( عوامل موثر بر میزان مصرف آتی محصولات دامی ارگانیک توسط خانوارهای شهرستان مشهد )

نویسندگان: احمدرضا شاهپوری , محمد قربانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تولید محصولات ارگانیک پاسخی به تولید محصولات مرسوم تجاری در جهت بهبود کیفیت و سلامت انسانی و زیست¬محیطی است. باتوجه به تولید اندک محصولات ارگانیک نسبت تولید تجاری، هدف این پژوهش بررسی میزان تمایل مصرف کنندگان به مصرف محصولات ارگانیک دامی و بررسی عوامل موثر بر آن جهت ترغیب تولیدکنندگان به تولید این محصولات است. در این پژوهش با استفاده از رگرسیون به ظاهرنامرتبط و داده های مقطع زمانی سال 1391 مربوط به 200 خانوار مشهدی، عوامل موثر بر مصرف آتی محصولات دامی ارگانیک شامل گوشت سفید، لبنیات، گوشت قرمز و ماهی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که خانوارهای مشهدی تمایل دارند به طور میانگین به ترتیب، 53 درصد ازگوشت سفید، 51 درصد از لبنیات، 5/49 درصد از گوشت قرمز و 7/45 درصد از ماهی مصرفی خود را در به نوع ارگانیک آنها اختصاص دهند. همچنین تحلیل رگرسیونی نشان داد که متغیرهای تحصیلات و جنسیت افراد مورد مطالعه، تمایل به پرداخت تفاوت قیمت محصولات دامی ارگانیک نسبت به غیرارگانیک، ارزش غذایی، برچسب ارگانیک و متغیر دلنگرانی های سلامت انسانی ناشی از مصرف محصولات دامی غیرارگانیک تاثیر مثبت و متغیر ظاهر محصولات دامی مذکور تاثیر منفی بر تمایل به مصرف آتی محصولات دامی ارگانیک داشته اند. با توجه به یافته های مطالعه، کمک به افزایش آگاهی مردم نسبت به مواد غذایی مصرفی، طراحی سازوکاری برای الزام به کار بردن برچسب محصولات دامی ارگانیک و نیز کمک دولت به منظور جبران بخشی از تفاوت قیمت موجود به تولیدکننده، پیشنهاد شد.

کلمات کلیدی

, رگرسیون به ظاهرنامرتبط, شهر مشهد, کشاورزی ارگانیک, کشش در میانگین
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1052680,
author = {احمدرضا شاهپوری and قربانی, محمد},
title = {عوامل موثر بر میزان مصرف آتی محصولات دامی ارگانیک توسط خانوارهای شهرستان مشهد},
journal = {اقتصاد کشاورزی و توسعه},
year = {2016},
volume = {24},
number = {94},
month = {September},
issn = {1022-4211},
pages = {147--164},
numpages = {17},
keywords = {رگرسیون به ظاهرنامرتبط، شهر مشهد، کشاورزی ارگانیک، کشش در میانگین},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T عوامل موثر بر میزان مصرف آتی محصولات دامی ارگانیک توسط خانوارهای شهرستان مشهد
%A احمدرضا شاهپوری
%A قربانی, محمد
%J اقتصاد کشاورزی و توسعه
%@ 1022-4211
%D 2016

[Download]