کتابداری و اطلاع رسانی, دوره (2), شماره (5), سال (1999-5) , صفحات (27-41)

عنوان : ( نظام رایانه ای تهیه و سفارش مواد: تجربه دانشکده علوم تربیتی دانشگاه فردوسی مشهد )

نویسندگان: فرزانه فرجامی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ابتدا نظام دستی سفارشات کتاب کتابخانه دانشکده علوم تربیتی بررسی و نمودار جریان اطلاعاتی آن تهیه شد و با انتخاب زبان برنامه نویسی Foxpro مطابق با نمودار جریان اطلاعاتی برنامه نویسی انجام گرفت برنامه تهیه شده قادر به انجام کلیه امور مربوط به سفارشات از جمله حسابرسی ناشران، تهیه لیستها و گزارشهای مورد نیاز انجام امور پیگیری کتابها و صورتحسابها، تهیه نامه های مورد نیاز و تبدیلات ارزی - ریالی می باشد.

کلمات کلیدی

, تهیه منابع کتابخانه, سفارش منابع کتابخانه, دانشکده علوم تربیتی دانشگاه فردوسی مشهد, سیستم سفارشات, مجموعه سازی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1052681,
author = {فرجامی, فرزانه},
title = {نظام رایانه ای تهیه و سفارش مواد: تجربه دانشکده علوم تربیتی دانشگاه فردوسی مشهد},
journal = {کتابداری و اطلاع رسانی},
year = {1999},
volume = {2},
number = {5},
month = {May},
issn = {1680-9637},
pages = {27--41},
numpages = {14},
keywords = {تهیه منابع کتابخانه; سفارش منابع کتابخانه; دانشکده علوم تربیتی دانشگاه فردوسی مشهد; سیستم سفارشات; مجموعه سازی خودکار},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T نظام رایانه ای تهیه و سفارش مواد: تجربه دانشکده علوم تربیتی دانشگاه فردوسی مشهد
%A فرجامی, فرزانه
%J کتابداری و اطلاع رسانی
%@ 1680-9637
%D 1999

[Download]