آب و توسعه پایدار, دوره (2), شماره (4), سال (2015-9) , صفحات (59-66)

عنوان : ( بررسی روش نشت یابی در شبکه آب برمبنای رابطه فشار- نشت (ارائه کد بهینه یابی مکان یابی نشت) )

نویسندگان: آرمین بوستانی , سعیدرضا خداشناس ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تخمین نشت در شبکه شامل چندین مولفه نظیر مصارف غیر مجاز، نشت های زمینه و شکستگی هاست که ماهیت هر کدام از این مولفه ها با یکدیگر متفاوت است. مهمترین این مولفه ها تلفات ناشی از شکستگی ها و نشت های بزرگ است که علاوه بر هدر دادن منابع آب شیرین، مخاطراتی را نیز برای ساختمان ها و آلودگی آب در پی دارد. در این تحقیق ضمن مطالعه روش های موجود در نشت یابی برمبنای بهینه یابی و مقایسه آن ها، یک کد برمبنای الگوریتم یافتن تابع هدف کمینه که براساس رابطه افت فشار و نقاط احتمالی نشت استوار شده است در محیط Matlab اجرا و با فرض بهینه یابی حداقل مربعات خطا اعتبارسنجی شد. کد ارائه شده توانست بخوبی گره های فرضی دارای نشت و توزیع مقادیر نشت بین گره ها را با کمینه کردن اختلاف فشار بدست آورد. نتایج اجرای مدل و مقایسه داده های مشاهداتی با مدل استفاده با روش بهینه یابی و روش های شناسایی نشت نشان داد که علاوه بر انتخاب روش مناسب و کالیبراسیون مدل، حتما بایستی داده های مشاهداتی و ورودی نظیر قرائت فشارسنج ها، الگوی مصرف ناحیه موردمطالعه و شناسایی حداکثری انشعابات غیرمجاز در بررسی میدانی برای بهبود موقعیت یابی نقطه ای نشت ها در شبکه مدنظر قرار گیرد.

کلمات کلیدی

, نشت, شبکه آب, فشار, Matlab , روش بهینه یابی.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1052685,
author = {بوستانی, آرمین and خداشناس, سعیدرضا},
title = {بررسی روش نشت یابی در شبکه آب برمبنای رابطه فشار- نشت (ارائه کد بهینه یابی مکان یابی نشت)},
journal = {آب و توسعه پایدار},
year = {2015},
volume = {2},
number = {4},
month = {September},
issn = {2423-5474},
pages = {59--66},
numpages = {7},
keywords = {نشت، شبکه آب، فشار، Matlab ، روش بهینه یابی.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی روش نشت یابی در شبکه آب برمبنای رابطه فشار- نشت (ارائه کد بهینه یابی مکان یابی نشت)
%A بوستانی, آرمین
%A خداشناس, سعیدرضا
%J آب و توسعه پایدار
%@ 2423-5474
%D 2015

[Download]