نامه الهیات, دوره (6), شماره (24), سال (2013-12) , صفحات (31-52)

عنوان : ( فرایند معرفت نفس در حکمت صدرالمتالهین )

نویسندگان: قدسیه سادات هاشمی دولابی , علی حقی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ترسیم نظام هستی از سوی صدرالمتألهین در همه آرای ایشان حاکم است و آن را به استکمال و تعالی نفس تا مرحله و تبدل نفس به عالم عقلی تعریف کرده است.این سیر و مراتب در میان درجات عقل هم برقرار است.ایشان عقل را در سه درجه مترتب کرده است.مرتبه ای که عقل هیچ فعلیتی ندارد و قوه و استعداد محض است عقل هیولا نیست.و مرتبه عقل تفصیلی یعنی معقولات در عقل فعلیت یافته و به تفصیل قابل مشاهده و مطالعه نفس می باشند.یعنی مرتبه حصول صور علمی در قوه خیال و مرتبه معقولات نزد عقل به صورت بسیط و دور از هرگونه تفصیل و کثرت که عقل بسیط یا اجمالی نامیده می شود.

کلمات کلیدی

, معرفت, فرآیند, نفس, بدن, قوا, عقل, عقل فعال
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1052697,
author = {هاشمی دولابی, قدسیه سادات and حقی, علی},
title = {فرایند معرفت نفس در حکمت صدرالمتالهین},
journal = {نامه الهیات},
year = {2013},
volume = {6},
number = {24},
month = {December},
issn = {2008-1677},
pages = {31--52},
numpages = {21},
keywords = {معرفت،فرآیند،نفس،بدن،قوا،عقل،عقل فعال},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T فرایند معرفت نفس در حکمت صدرالمتالهین
%A هاشمی دولابی, قدسیه سادات
%A حقی, علی
%J نامه الهیات
%@ 2008-1677
%D 2013

[Download]