تاریخ پژوهی, دوره (17), شماره (62), سال (2015-6) , صفحات (89-118)

عنوان : ( برده‌داری در ایران عصر مغول )

نویسندگان: جواد عباسی , زهره راضی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تاریخ برده‌داری یا طبقه غلامان و کنیزان در ایران با تاریخ ایران به طور کلی پیوندی دیرینه دارد. با این حال متأثر از تحولات مختلف تاریخی، سرگذشت این موضوع نیز با فراز و نشیب‌هایی همراه بوده است. بردگان یا غلامان نیروی اقتصادی و گاه اجتماعی و حتی سیاسی مهمی بودند و به همین جهت مورد توجه حکومت‌ها و جامعه بودند. حتی تحول فرهنگی مهمی همچون ورود و گسترش اسلام در ایران تغییری در تداوم برده‌داری ایجاد نکرد. در این میان دوره مغول به جهت گستردگی پدیده‌هایی چون اسارت گسترده مغلوبان، ناامنی‌های اجتماعی و اقتصادی و تفاوت‌های قومی و فرهنگی به‌طور بالقوه واجد قابلیت تأثیرگذاری زیادی در زمینه بردگی و برده‌داری بود. با این حال در تعامل و تقابل فرهنگ ترکی- مغولی با میراث ایرانی اسلامی این موضوع با پیچیدگی‌ها و گوناگونی‌های قابل توجهی همراه شد. مقاله حاضر می‌کوشد با بررسی این پیچیدگی‌ها و گوناگونی‌ها تصویری تا حد امکان روشن از وضعیت برده‌داری در ایران عهد مغول به‌دست دهد.

کلمات کلیدی

, مغولان, برده‌داری, ایران, غلامان, کنیزان, اسیران, بازار برده فروشی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1052698,
author = {عباسی, جواد and راضی, زهره},
title = {برده‌داری در ایران عصر مغول},
journal = {تاریخ پژوهی},
year = {2015},
volume = {17},
number = {62},
month = {June},
issn = {2008-1443},
pages = {89--118},
numpages = {29},
keywords = {مغولان، برده‌داری، ایران، غلامان، کنیزان، اسیران، بازار برده فروشی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T برده‌داری در ایران عصر مغول
%A عباسی, جواد
%A راضی, زهره
%J تاریخ پژوهی
%@ 2008-1443
%D 2015

[Download]