روستا و توسعه, دوره (18), شماره (1), سال (2015-6) , صفحات (1-19)

عنوان : ( بررسی عومل موثر بر درآمد شاغلان روستایی در ایران )

نویسندگان: فاطمه گریوانی , حلیمه جهانگرد , ناصر شاه نوشی فروشانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

آموزش به عنوان یکی از مؤلفه¬های اصلی تئوری¬های جدید رشد، نقش بسزایی در توسعه اقتصادی و افزایش درآمد در کشورهای مختلف داشته است. بطوریکه در حال حاضر، به عنوان مؤثرترین عامل سرمایه انسانی، مورد توجه خاص سیاست¬گذاران و برنامه¬ریزان اقتصادی می¬باشد. با توجه به اهمیت آموزش و تحمل هزینه‌های آموزش سنگین برای ارتقا کیفیت نیروی انسانی در ایران، در این مطالعه سعی بر آن است تا به بررسی تأثیر آموزش بر درآمد افراد روستایی در قالب تابع دریافتی مینسر پرداخته شود. نکته بارز در این مطالعه استفاده از الگوی چندسطحی برای برآورد اثرات آموزش و تجربه در درآمد افراد می‌باشد.به این منظور از اطلاعات 13953 شاغل روستایی طرح هزینه درآمد خانوار روستایی در سال 1391 مرکز آمار ایران استفاده شده است. نتایج حاکی از آن است که آموزش دارای نقش مثبت و معناداری بر دریافتی روستاییان می‌باشد. بنابراین پیشنهاد می‌شود در راستای ارتقا درآمد روستاییان، به توسعه آموزش و استفاده بهینه از افراد دارای تحصیلات، به ویژه افراد دارای تحصیلات آموزش عالی توجه بیشتری از سوی برنامه¬ریزان اعمال گردد.

کلمات کلیدی

, درامد , سرمایه انسناس , تابع مینسر , الگوهای چند سطحی , شاغلان
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1052721,
author = {گریوانی, فاطمه and جهانگرد, حلیمه and شاه نوشی فروشانی, ناصر},
title = {بررسی عومل موثر بر درآمد شاغلان روستایی در ایران},
journal = {روستا و توسعه},
year = {2015},
volume = {18},
number = {1},
month = {June},
issn = {1563-3322},
pages = {1--19},
numpages = {18},
keywords = {درامد ، سرمایه انسناس ، تابع مینسر ، الگوهای چند سطحی ،شاغلان روستایی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی عومل موثر بر درآمد شاغلان روستایی در ایران
%A گریوانی, فاطمه
%A جهانگرد, حلیمه
%A شاه نوشی فروشانی, ناصر
%J روستا و توسعه
%@ 1563-3322
%D 2015

[Download]