بیست وسومین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران , 2015-11-11

عنوان : ( جداسازی و شناسایی گونه های آسپرژیلوس جدا شده از خوراک طیور )

نویسندگان: زهرا صالحان , سمانه عیدی , محمد محسن زاده , محمد عزیز زاده ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف از مطالعه حاضر جداسازی و شناسایی گونه های آسپرژیلوس در تعدادی از مرغداری های شهرستان تربت حیدریه واقع در جنوب استان خراسان رضوی می باشد. از 3 نوع خوراک مختلف ( سویا، ذرت و دان آماده) در 10 مرغداری گوشتی در شهرستان تربت حیدریه در مجموع 240 نمونه در چهار فصل و هر فصل دو بار برای هر نمونه جمع آوری شد. از کلیه نمونه ها بعد از آماده سازی رقت های متوالی تهیه گردید و مقدار 0/1 میلی لیتر از هر رقت در داخل محیط کشت سیب زمینی دکستروز آگار (PDA) حاوی انتی بیوتیک ضد باکتریایی به صورت سطحی کشت داده شد و در دمای 27 درجه سانتیگراد به مدت حداقل یک هفته انکوبه شدند.تشخیص قارچ ها بر مبنای خصوصیات مورفولوژیک و میکروسکوپی انجام گرفت. آنالیز آماری داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 21 انجام شد. نتایج نشان داد از 1440 نمونه جمع آوری شده، 135 نمونه (9/4) آلوده به آسپرژیلوس بودند.گونه آسپرژیلوس نیجر با 9/4% (70 نمونه) بالاترین فراوانی را دارا بود و بعد از آن به ترتیب گونه های آسپرژیلوس فومیگاتوس با فراوانی 8/2 % (41 نمونه)، آسپرژیلوس اوریزا با فراوانی 9/0 % (13 نمونه) و آسپرژیلوس فلاوس با فراوانی 8/0% (11 نمونه) قرار داشتند. نتایج مطالعه حاضر نشان داد که حضور قارچ های توکسیژنیک در جیره غذای طیور باعث ایجاد زمینه مناسب برای بروز بیماری در پرنده و به دنبال آن با آلودگی در چرخه تولید غذای انسان، باعث ایجاد بیماری در انسان می شوند. توصیه می شود تا شرایط استاندارد جهت انبار خوراک طیور در مرغداری¬ها رعایت گردد و به مرغداران نیز آموزش های صحیح جهت نگهداری و انبار مناسب خوراک پرنده داده شود تا از آلودگی قارچی این خوراک جلوگیری و سلامت پرنده و افراد مصرف کننده از محصولات طیور تامین گردد.

کلمات کلیدی

, قارچ های توکسیژنیک, گونه های آسپرژیلوس, خوراک طیور, مرغداری
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1052729,
author = {صالحان, زهرا and عیدی, سمانه and محسن زاده, محمد and عزیز زاده, محمد},
title = {جداسازی و شناسایی گونه های آسپرژیلوس جدا شده از خوراک طیور},
booktitle = {بیست وسومین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران},
year = {2015},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {قارچ های توکسیژنیک، گونه های آسپرژیلوس، خوراک طیور، مرغداری گوشتی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T جداسازی و شناسایی گونه های آسپرژیلوس جدا شده از خوراک طیور
%A صالحان, زهرا
%A عیدی, سمانه
%A محسن زاده, محمد
%A عزیز زاده, محمد
%J بیست وسومین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
%D 2015

[Download]