بیست وسومین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران , 2015-11-11

عنوان : ( ارزیابی میزان آلودگی خوراک طیور مرغداری های جنوب استان خراسان رضوی به فوزاریوم )

نویسندگان: زهرا صالحان , سمانه عیدی , محمد محسن زاده , محمد عزیز زاده ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف از مطالعه حاضر بررسی میزان آلودگی خوراک طیور به فوزاریوم ها در تعدادی از مرغداری های شهرستان تربت حیدریه واقع در جنوب استان خراسان رضوی می باشد. از 3 نوع خوراک مختلف ( سویا، ذرت و دان آماده) در 10 مرغداری گوشتی در شهرستان تربت حیدریه در مجموع 240 نمونه در چهار فصل و هر فصل دو بار برای هر نمونه جمع آوری شد. از کلیه نمونه ها بعد از آماده سازی رقت های متوالی تهیه گردید و مقدار 1/0 میلی لیتر از هر رقت در داخل محیط کشت سیب زمینی دکستروز آگار(PDA) حاوی آنتی بیوتیک ضد باکتریایی به صورت سطحی کشت داده شد و در دمای 27 درجه سانتیگراد به مدت حداقل یک هفته انکوبه شدند. تشخیص قارچ ها بر مبنای خصوصیات مورفولوژیک و میکروسکوپی انجام گرفت. آنالیز آماری داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 21 انجام شد. نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد از 1440 نمونه جمع آوری شده، 242 نمونه (8/16%) آلوده به فوزاریوم بودند. احتمال آلودگی به فوزاریوم در فصول تابستان، پاییز و زمستان کمتر از فصل بهار و همچنین احتمال آلودگی به فوزاریوم در ذرت بیشتر از دان آماده بود. نتایج مطالعه حاضر نشان داد که حضور قارچ های توکسیژنیک در جیره غذای طیور باعث ایجاد زمینه مناسب برای بروز بیماری در پرنده و به دنبال آن با آلودگی در چرخه تولید غذای انسان، باعث ایجاد بیماری در انسان می شوند. بنابراین گام اول برنامه ریزی مدون برای شناسایی قارچ ها به خصوص قارچ های توکسیژنیک موجود در جیره های غذایی طیور در مراکز تولید می باشد و در گام بعدی برنامه و دستورالعمل هایی جهت کنترل و حذف قارچ های مذکور از جیره ها تدوین گردد.

کلمات کلیدی

, فوزاریوم, خوراک طیور, مرغداری گوشتی, قارچ های
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1052730,
author = {صالحان, زهرا and عیدی, سمانه and محسن زاده, محمد and عزیز زاده, محمد},
title = {ارزیابی میزان آلودگی خوراک طیور مرغداری های جنوب استان خراسان رضوی به فوزاریوم},
booktitle = {بیست وسومین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران},
year = {2015},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {فوزاریوم، خوراک طیور، مرغداری گوشتی، قارچ های توکسیژنیک},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ارزیابی میزان آلودگی خوراک طیور مرغداری های جنوب استان خراسان رضوی به فوزاریوم
%A صالحان, زهرا
%A عیدی, سمانه
%A محسن زاده, محمد
%A عزیز زاده, محمد
%J بیست وسومین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
%D 2015

[Download]