دومین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار , 2014-08-21

عنوان : ( اثر ووع محیط کشت پایه و تیمارهای هورمووی اکسیه بر رشذ ریش ههای موییه گیاه اسطوخودوس ) Lavandula angustifolia )

نویسندگان: آزاده خادم , عبدالرضا باقری , نسرین مشتاقی , فاطمه کیخا آخر ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چکیذه یٌبٜ اعغٛخٛدٚط ثب دارا ثٛد تزویجبت دارٚیی ٚ فٛائذ در بٔ ی٘ ثغیبر اس دیزثبس در عت عٙتی خٟب م٘ؼ داؽتٝ اعت. اعتفبدٜ اس رٚغ فزار ای یٌبٜ ثذ یِ ٚخٛد تزویجبتی ظ٘یز یِٙب ِٛ ٚ یِٙب یِ اعتبت ثٛیضٜ در در بٔ افغزد یٌ ٛٔثز ؽٙبختٝ ؽذٜ اعت. در یٔب رٚ ػٞبی تٔٙٛع وؾت ثبفت یٌبٞی، ا مِبی ریؾ ٝٞبی ٛٔیی ٚ وؾت آ ٟ٘ب در یٌبٞب خٔت فّ ثٝ د یِ ثزخٛرداری اس ٚیض یٞبی تٔ بٕیش بٔ ٙ٘ذ عزػت رؽذ ثبلا، تٛ یِذ تٔبثٛ یِ تٞبی ثب ٛ٘یٝ ثب ثجبت ثیٛؽی یٕبیی ثیؾتز در مٔبیغٝ ثب دی زٍ رٚ ػٞبی وؾت ثبفت ٚ ٞ چٕٙی وبرثزد غٌتزدٜ آ در دعتٛرسی ص ت٘یىی، ثٝ ػٙٛا یىی اس رٚ ػٞبی وبرآ ذٔ ثزای افشایؼ تٛ یِذ تٔبثٛ یِ تٞبی ثب ٛ٘یٝ ٛٔرد تٛخٝ لزار زٌفتٝ اعت. ثذی ٙٔظٛر، ریش ٕٛ٘ ٝٞبی ثزی یٌبٜ اعغٛخٛدٚط ثب 6 عٛیٝ خٔت فّ ثبوتزی Agrobacterium rhizogenes ت مّیح ؽذٜ ٚ ریؾٝ ٞبی ا مِبیی ثٝ حٔیظ وؾت بٔیغ ا ت٘مب یبفتٙذ. پظ اس ذٌؽت 2 بٜٔ اس رؽذ ریؾٝ تزاریختٝ R3 ، ا ؾ٘ؼبثبت 2 تب 3 عب ت٘ ی تٔزی اس آ خذاعبسی ؽذٜ ٚ در حٔیظ وؾ تٞبی بٔیغ MS 1/2 ٚ B5 1/2 ثٟ زٕاٜ دٚ ٛ٘ع ٞٛر ٛٔ اوغی ) IAA ٚ IBA ) 0 ٚ 1 یٔ ی زٌ ثز یِتز ٙٔتم ؽذ ذ٘. ا ذ٘اس ٜ یٌزی ٚس خؾه ریؾ ٝٞب پظ اس ذٌؽت 7 بٜٔ ؾ٘ب داد وٝ /5 ،0/ ثب غ ظّ تٞبی صفز، 1 ٛ٘ع حٔیظ وؾت پبیٝ ٚ ی٘ش ٛ٘ع تی بٕر ٞٛر ٛٔ ی٘ ثز رٚی یٔشا رؽذ ریؾ ٝٞبی ٛٔیی ٛٔثز ثٛد در حب یِىٝ غ ظّ تٞبی خٔت فّ ٞزیه اس دٚ ٛ٘ع ٞٛر ٛٔ اوغی ٛٔرد اعتفبدٜ اثز ؼٔٙ یداری ثز رٚی یٔشا رؽذ ریؾ ٝٞبی ذ٘اؽتٝ اعت. در ای آس بٔیؼ ریؾ ٝٞبی ٛٔیی رؽذیبفتٝ در حٔیظ وؾت MS 1/2 حبٚی غ ظّ تٞبی خٔت فّ ٞٛر ٛٔ IBA ثیؾتزی یٔشا ٚس خؾه را ثٝ خٛد اختصبؿ داد ذ٘.

کلمات کلیدی

, اعغٛخٛدٚط, ریؾ ٝٞبی ٛٔیی , ٗ حٔیظ وؾت پبیٝ, ٞٛر ٛٔ اوغی , ٗ ٚس
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1052731,
author = {خادم, آزاده and باقری, عبدالرضا and مشتاقی, نسرین and کیخا آخر, فاطمه},
title = {اثر ووع محیط کشت پایه و تیمارهای هورمووی اکسیه بر رشذ ریش ههای موییه گیاه اسطوخودوس ) Lavandula angustifolia},
booktitle = {دومین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار},
year = {2014},
location = {همدان, ايران},
keywords = {اعغٛخٛدٚط، ریؾ ٝٞبی ٛٔیی ،ٗ حٔیظ وؾت پبیٝ، ٞٛر ٛٔ اوغی ،ٗ ٚس خؾه.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T اثر ووع محیط کشت پایه و تیمارهای هورمووی اکسیه بر رشذ ریش ههای موییه گیاه اسطوخودوس ) Lavandula angustifolia
%A خادم, آزاده
%A باقری, عبدالرضا
%A مشتاقی, نسرین
%A کیخا آخر, فاطمه
%J دومین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار
%D 2014

[Download]